Fortsatt ansträngd situation för elförsörjningen i Stockholm och Uppsala

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Nätkapacitetsproblematiken i svenska tillväxtregioner blev akut under 2019. I måndags presenterade fyra särskilt drabbade länsstyrelser det regeringsuppdrag de blev tilldelade förra hösten. De konstaterar att situationen i Stockholm och Uppsala fortsatt kommer att vara ansträngd, medan Skånes akuta situation är löst. Nu hoppas Energiföretagen Sverige att Energimarknadsinspektionen kommer med förslag som förebygger brist.

Kort efter att Samling för nätkapacitet överlämnade sina åtgärdsförslag till regeringen i oktober förra året, gavs regeringsuppdrag till både Energimarknadsinspektionen och fyra särskilt drabbade länsstyrelser. Uppdraget var att utvärdera situationen med kapacitetsbrist och komma med förslag till lösningar. Sedan dess har länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Skåne analyserat framförallt den lokala effektsituationen på kortare och längre sikt samt förbättrade samverkans- och planeringsformer.

I måndags presenterade länsstyrelserna sitt uppdrag och konstaterade då att situationen i Stockholm och Uppsala fortsatt kommer att vara ansträngd, medan Skånes akuta situation är löst. Men samtidigt bör man ha i åtanke att alla scenarier pekar på en ökad elanvändning, framhöll länsstyrelserna. I sammanhanget underströks svårigheterna för elnätsföretagen med att ta fram tillförlitliga prognoser i ljuset av tillkommande aktörer, teknikskiften och oförutsedda styrmedel.

Utredarna lyfte fram fyra huvudområden som regeringen bör arbeta vidare med för att undanröja risker och minska sårbarheten i framtiden:

  • Uppgradering och utbyggnad av elnät.
  • Ökad lokal förnybar elproduktion.
  • Utveckling av metoder och teknik för flexibel elanvändning och lagring.
  • Bättre rutiner och verktyg för samverkan och planering för att få mer tillförlitliga elförbrukningsprognoser.

– Länsstyrelsernas utredningar har i sig inneburit ett regionalt kunskapslyft och kan utgöra en grund för bättre samarbete mellan aktörer. Här finns möjlighet till kunskapsöverföring till både andra regioner, regering och myndigheter, menar Sara Emanuelsson, projektledare för Samling förnätkapacitet på Energiföretagen Sverige.

Energimarknadsinspektionens kommande handlingsplan för att lösa kapacitetsbristen

Energimarknadsinspektionens (Ei) generaldirektör Anne Vadasz Nilsson deltog också och gav en fingervisning om hur Ei:s kommande handlingsplan för att lösa kapacitetsbristen kan komma se ut. Ren energipaketets nätutvecklingsplaner framhölls, liksom ökad användning av flexibilitetstjänster. Ann Vadasz Nilsson menade att det fanns något positivt i att kapacitetsbristen drivit fram innovationer inom flexibilitetsområdet och indikerade att man avser föreslå en skärpning av anslutningsplikten för nyanslutningar, där elnätsägaren först måste ha uttömt alla andra samhällsekonomiska alternativ till nätutbyggnad innan man tillåts neka anslutning.

– Istället för att angripa grundorsakerna till kapacitetsbristen vill Ei framförallt adressera problemet där det uppstår genom att skärpa nätägarnas plikt att ansluta nya kunder, konstaterar Sara Emanuelsson.

Energiföretagen menar att bör ansvaret för att åtgärda kapacitetsbristen snarare bör ligga på den systemansvariga myndigheten Svenska kraftnät, särskilt i situationer som ligger utanför det lokala elnätets kontroll.

– Länsstyrelsernas gedigna analyser visar på komplexiteten i frågor om elsystemet och leveranssäkerheten. Vi kan bara hoppas att Energimarknadsinspektionen tar intryck och till den 1 oktober kommer med förslag som skapar en rimligare roll- och ansvarsfördelning samt en incitamentsstruktur som förebygger brist, avslutar Sara Emanuelsson.

Här kan du läsa både länsstyrelsernas samlade rapport samt de enskilda rapporterna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Senior politisk rådgivare och ansvarig för EU-frågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se