Energiföretagen förklarar fjärrvärmepriser: olika förutsättningar ger olika prisförändringar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Under många år har prishöjningarna på fjärrvärme varit mycket modesta och vi har vant oss vid den utvecklingen. Men nu skakar omvärlden och påverkar inte bara elpriserna, utan delvis även fjärrvärmen. De ökade bränsle- och energipriserna och den allmänna inflationen leder till ökade kostnader för produktion av fjärrvärme, men den genomsnittliga ökningen verkar trots detta ligga under inflationen och många orter klarar leveranserna med endast små prisökningar.

De fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen har nu informerat sina kunder om vilka priser som gäller för nästa år. Det är tydligt att prisförändringarna varierar stort över landet och det är egentligen inget konstigt. Alla har sina egna, lokala förutsättningar som i sin tur ligger till grund för priset.

Hur bestäms prisförändringen?

Det finns, förenklat, två principer för prissättning. Den ena är kostnadsbaserad, där prisförändringen baseras på fjärrvärmeföretagets kostnader för exempelvis bränsle och investeringar. Den andra är marknadsbaserad och bestäms genom alternativpriset, det vill säga vad alternativ uppvärmning från värmepump skulle kosta. En del fjärrvärmeföretag använder sig också av en kombination av dessa två.

Varför höjer enstaka fjärrvärmeföretag priset mer än på många år?

De flesta fjärrvärmeföretag, som hittills har aviserat sin prisförändring, har även inför nästa år endast små prishöjningar i paritet med de senaste årens utveckling. Men även fjärrvärmebranschen påverkas på flera sätt av den mycket ansträngda situationen i Europas energisystem.

Fjärrvärme produceras till stor del av restprodukter från skogen och skogsindustriella verksamheter. Kriget mellan Ukraina och Ryssland har lett till att export från dessa länder har stoppats vilket motsvarar cirka 30 procent av världsmarknaden för biobränsle. Och även om fjärrvärmeföretagen inte importerar från dessa länder har situationen lett till ökade priser på bioenergi i hela Europa.  Efterfrågan på biobränslen har ökat kraftigt och denna ökade konkurrens från Europa har drivit upp priserna kraftigt. Samtidigt minskar många sågverk produktionen av sågade trävaror, eftersom efterfrågan av dessa har minskat i takt med att byggandet minskar. De kämpar också med höga elpriser som påverkar produktionen. Detta gör att tillgången på restprodukter från sågverk såsom bark och sågspån, minskar. Det i sin tur leder till mindre uttag från skogen, vilket leder till minskad tillgång på grot (grenar och toppar) som är en restprodukt från skogen som används i hög grad i fjärrvärmeproduktionen.

Att inflationen har ökat med cirka 9 procent sedan årsskiftet påverkar naturligtvis också fjärrvärmebolagens verksamheter på samma sätt som alla andra verksamheter i Sverige. Även detta har förstås lett till att priset på pellets, flis och olika insatsvaror i fjärrvärmeproduktionen ökat kraftigt sedan årsskiftet. Indexuppräkning utifrån inflationen sker också av många löpande kostnader såsom skatter och olika anknutna varor och tjänster.

Även priset på drivmedel har ökat kraftigt under det senaste året vilket i sin tur påverkar bränslepriserna.

För de företag som har avfall i sin produktion har kostnaderna också ökat, dels på grund av en höjning av avfallsförbränningskatten med 25% under året, dels för att priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt det senaste året.

I södra och västra Sverige finns en viss användning av naturgas och biogas, antingen direkt i fjärrvärmeproduktionen eller som insatsvara i industrier, vars överskottsvärme går till fjärrvärmen. Den påverkas naturligtvis stort av gassituationen i Europa.

De höga elpriserna har också en påverkan på fjärrvärmepriserna – dels genom att den egna elanvändningen är en kostnadspost för fjärrvärmeföretagen, dels i de fall alternativprissättning råder och fjärrvärmepriset då sätts efter detta.

Varför ser det olika ut?

Varje fjärrvärmenät har sina förutsättningar. Det handlar om vilka bränsleavtal man har, hur elpriserna har säkrats upp, eventuell tillgång till spillvärme, nätets storlek, bebyggelsens uppbyggnad – om det är tätt eller glest bebyggt, anläggningens ålder, vilka investeringar man genomfört eller behöver genomföra och hur de slår, om man har elproduktion i sin anläggning, med mera.

Fjarrvarmepris-2005-2022.jpg

Här hittar du mer statistik över fjärrvärmeprisernas utveckling.

Se en kort film där Daniel Lundqvist förklarar effektavgiften i fjärrvärmen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se