Energisektorns bevakningsansvariga myndigheter och samverkansområden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vi befinner oss i den mest allvarliga säkerhetspolitiska krisen i Europa på decennier, där energiförsörjningen kan drabbas på olika sätt. Hittills har myndigheterna konstaterat i sina lägesbilder att energiförsörjningen inte är påverkad men elpriser har redan påverkats till följd av höjda priser på gas. Energiföretagen Sverige har regelbundna avstämningar två gånger i veckan tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten som är utsedd som expertmyndighet av Regeringskansliet, om påverkansläget för energiförsörjningen.

Vad är syftet med det civila försvaret?

Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt att bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Nytt för perioden 2021–2025 är en förtydligande att upprätthålla en nödvändig försörjning. Där spelar energiförsörjningen en viktig roll i samhället. Dessutom ska samhällets motståndskraft upprätthållas mot externa påtryckningar och att bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred. Samt med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

De bevakningsansvariga myndigheterna består av en rad olika myndigheter i Sverige, inklusive alla länsstyrelser och kommuner. De är indelade i olika samverkansområden. För energisektorn gäller särskilt myndigheterna inom teknisk infrastruktur: Energimyndigheten (uppdrag att verka för försörjningstrygghet), Svenska Kraftnät (är Sveriges elberedskapsmyndighet), MSB (samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i samhället), Strålsäkerhetsmyndigheten (samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning), samt Post-och Telestyrelsen (myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post). Nedan visas samtliga beredskapsmyndigheter i Sverige. Dessa myndigheter kan komma att fråga er verksamhetsanpassning i beredskap, risk- och sårbarhetsanalys, även verksamhetens behov av utbildning och övning med mera.

Generellt ansvar för myndigheter under regeringen

Myndigheternas krisberedskap och totalförsvarsplanering ska ske i samverkan med berörda statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare. MSB har rätt att utfärda ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om statliga myndigheters planering enligt bild ovan.

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet före, under och efter en samhällsstörning. Kommuner samordnar på kommunal nivå. Många inom kommunen är viktiga för krisberedskapen såsom myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att bygga nätverk, så att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.

Skyldighet för näringslivet att delta på begäran

Utvalda statliga myndigheter har rätt att begära viss medverkan i krisberedskap och totalförsvarsplaneringen från:

− Ägare/innehavare av industriella anläggningar och andra näringsidkare

− Arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer (både centrala och lokala organisationer avses)

Vilka uppgifter kan näringslivet få en begäran att bidra med?

Personal, anläggningar, lokaler, fordon, maskiner och annan utrustning, produktion, förbrukning av energi, råvaror och andra förnödenheter, lagerhållning, inköp, leveranser och annat dylikt som myndigheterna behöver för sitt planeringsarbete.

Ägare/innehavare är även skyldiga att ”i övrigt medverka vid planeringen av de egna uppgifterna inom totalförsvaret”. I lagens förarbeten saknas dock tydliga skrivningar kring hur långtgående kraven kring medverkan får vara.

Energiföretagen Sverige rekommenderar att vara noggrann med att säkerställa avsändaren vem som efterfrågar information om er verksamhet. Samt kontrollera med er säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsansvariga vilken information och hur ni delar informationen innan ni besvara djupgående frågor om verksamhet.

Energiföretagens roll

Energiföretagen Sverige är branschens samlade röst för att föra dialog och påverka politiska beslutsfattare nationellt och i EU samt ansvariga myndigheter så att branschen får rätt förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag i samhällets energiförsörjning.

Vad händer vid höjd beredskap?

Under höjd beredskap ska bevakningsansvariga myndigheterna i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter av betydelse för civil- och totalförsvaret. Vid krisberedskap ska myndigheterna även kommunicera med och hålla regeringen informerad.  

Så här är arbetet organiserat (se figur nedan, bild från Försvarshögskolan):

För mer information:

MSB Handlingskraft en samlad plan för ett starkare totalförsvar.pdf

MSB Planering för varor och tjänster - En vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig.pdf

Tidigare kommunikation från Energiföretagen i frågan:

Sveriges beredskap behöver näringslivet - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se