Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vindkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, inte minst eftersom vi har en lång kust där vindarna är starka. Vindkraften har vuxit kraftigt de senaste åren och levererar knappt 15 procent av den el vi använder i Sverige.

Färsk statistik om hur svensk el produceras (2017-års siffror).

Förr i tiden var det vanligt att ta vara på vindens energi. I Sverige var väderkvarnar en vanlig syn runt om i landet, och vid förra sekelskiftet fanns det cirka 2 000 väderkvarnar bara på Öland. Från 1800-talet tog ångkraften över och väderkvarnarna är idag tagna ur drift sedan länge, och en del av vår kulturhistoria som värnas av många. Nu är vindkraften tillbaka, men i en helt annan form. Det beror på att vindkraften är förnybar och en av lösningarna när det gäller att ersätta fossila bränslen för elproduktion och minska utsläpp av klimatgaser.

Antalet vindkraftverk i världen har ökat mycket snabbt de senaste åren och utan dem hade utsläppen av klimatgaser från elproduktion varit större. Enligt Global Wind Energy Council är prognosen att drygt 530 GW (Gigawatt = miljoner kilowatt) ska vara installerat i slutet av år 2017. I slutet av år 2015 fanns 433 GW vindkraft installerade. Som jämförelse var den svenska vindkrafteffekten lite drygt 6,6 GW i början av år 2017 och hela den svenska effekten, alla kraftslag inräknade, knappt 40 GW.

En allt större del av svensk elproduktion

För tio år sedan fanns bara några hundra vindkraftverk i Sverige, i början av år 2018 är de fler än 3 370 stycken. Det finns vindkraftverk i stora delar av Sverige, framförallt längs kusterna och på andra ställen med bra vind, och det byggs ofta flera vindkraftverk tillsammans i en ”vindkraftspark”.

Sveriges största vindkraftspark var länge den havsbaserade parken Lillgrund, en bit söder om Öresundsbron. Den har 48 vindkraftverk med en sammanlagd årsproduktion på cirka 330 gigawattimmar, GWh. Under 2017 har vindkraftparken i Blaiken blivit fullt utbyggd och dess 99 kraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW är Sveriges största. Produktionen beräknas till 700 GWh/år, vilket motsvarar den årliga elanvändningen i drygt 160 000 lägenheter.

Vindkraften har på några år gått från att stå för en obetydlig del av elproduktionen till att 2017 producera 11 procent av den el vi använder i Sverige. Och det kommer mer, bland annat med stöd i form av elcertifikat men också för att kostnaderna sjunkit rejält.

Tyskland och Spanien är de länder som har mest vindkraft i Europa, räknat i installerad effekt. Den globala ledaren är Kina, som har över en tredjedel av världens installerade vindkraftskapacitet. I Danmark kommer mer än 40 procent av all elproduktion från vindkraft, vilket är den högsta andelen i världen.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraften ger inga utsläpp till naturen under normal drift och lämnar inget miljöfarligt avfall efter sig. Marken kan dessutom lätt återställas. Vindkraftens miljöfrågor handlar mer om effekter på landskapsbilden och andra naturvärden – exempelvis fågellivet – och valet av plats är därför viktigt. När en plats väljs för att bygga vindkraft ska påverkan på både naturvärden och upplevelsevärden för friluftslivet vägas in liksom givetvis påverkan på omkringliggande bostäder.

En möjlighet är att anlägga vindkraftverk till havs, där det blåser oftare, vinden är starkare och färre människor störs. Det är dock än så länge betydligt dyrare att bygga och underhålla vindkraft till havs än på land. Kostnaderna för både landbaserad och havsbaserad vindkraft sjunker ganska fort, mest för havsbaserad men från en högre nivå.

Större och effektivare

Tekniken för vindkraftverk har utvecklats snabbt, med högre torn och större, effektivare turbiner. Genom att göra vindkraftverken större kan de producera betydligt mer el trots att bladen roterar långsammare än på små verk.

En utmaning med vindkraften är att vinden varierar. När det inte blåser måste elen komma någon annanstans ifrån. Sverige har unika förutsättningar att klara det utan att använda kraftverk med fossila bränslen, eftersom vi har mycket vattenkraft. Vattenkraften är reglerbar och vattnet kan lagras i dammar och användas för elproduktion vid tidpunkter när det inte blåser.

Vindkraften har sedan år 2003 fått ekonomiskt stöd genom systemet med elcertifikat och det har möjliggjort den snabba utbyggnaden. Elcertifikatsystemet innebär att den som använder en kilowattimme el betalar några ören till den som investerat i vindkraft, eller annan förnybar energi. Kostnaden för elcertifikaten ingår i elpriset som betalas till elhandelsföretaget men det är staten som får pengarna och sköter hanteringen av elcertifikatssystemet. Kostnaderna för att bygga vindkraft har minskat och det är numera ekonomiskt gångbart att bygga vindkraft, främst på land.

Det tar i genomsnitt flera år att få tillstånd att anlägga ett vindkraftverk, bland annat för att utreda påverkan på miljön.

Visste du att det blåser mer under den kalla delen av året? Vindkraften producerar därför mer under de kallare årstiderna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se