Utvecklad elmarknad

Publicerat av: Annika Johannesson ·

De samlade färdplanerna innebär att efterfrågan på el i Sverige minst kommer att öka med nästan det dubbla av Danmarks nuvarande energianvändning till år 2045. För att möta en kraftigt ökad elanvändning behövs omfattande ny- och reinvesteringar i elproduktion, vilket förutsätter en marknadsmodell som skapar nödvändiga förutsättningar. Detta för att vi fortsatt ska ha hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser.

För att täcka behovet av en kraftigt ökad elanvändning förutsätts omfattande ny- och reinvesteringar i elproduktion. Grundläggande för detta är marknadsmodellens förmåga att generera samhällsekonomiskt effektiva investeringar och att den ges rimliga förutsättningar att verka, som potentiella investerare finner trovärdigt.  

Några förslag i tidslinjen Effektiv elmarknad: 

Utred elmarknadens funktion:

För att kunna planera för investeringarna behöver marknadsaktörerna snarast få klarhet i hur organisationen av den framtida marknaden ska se utDärför behöver regeringen omgående tillsätta en statlig utredning som analyserar om elmarknadens nuvarande organisation kan svara upp mot behovet av elproduktion i det fossilfria samhället. Modellen ska även garantera det kommande målet för försörjningstrygghet och bidra till fortsatt konkurrenskraftiga elpriser.​ Eventuella förändringar från dagens marknadsmodell kommer att kräva ändringar i lagar och föreskrifter och det bör vara på plats år 2025. 

Följ upp och analysera elområdesreformen:

Regeringen behöver följa upp elområdesreformen från 2011. Utredningen ska analysera om elområdesreformen har fyllt sitt syfte och vilka konsekvenser områdesindelningen har fått för de svenska kunderna/aktörerna/samhället. Den centrala frågan är om den nuvarande indelningen är lämplig givet en kraftigt ökad elproduktion. Inte minst ur ett investeringsperspektiv. 

Svenska kraftnät bör utreda marknadsbaserad ersättning för stödtjänster som inte är frekvensrelaterade: 

Regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att i samråd med marknadsaktörerna fortlöpande följa utvecklingen på elmarknaden för att säkerställa rätt förutsättningar för att leveranssäkerheten ska vara fortsatt hög. I takt med stängningen av planerbar kraftproduktion minskar utbudet av stödtjänster. En förutsättning för att Svenska kraftnät ska ha tillgång till dessa förmågor även i framtiden är att dessa ersätts i enlighet med deras värde för kraftsystemet. 

Utred en tillförlitlighetsnorm: 

Energimyndigheten bör också få i uppdrag att utreda och föreslå en tillförlitlighetsnorm, i enlighet med elmarknadsförordningenEn tillförlitlighetsnorm beskriver den samhälleligt acceptabla risken för ofrivillig bortkoppling av elanvändning som en följd av effektbrist. Detta ställs som ett grundläggande krav i Elmarknadsförordningen för att kunna identifiera ett ev. behov av kapacitetsmekanismer.​ 

Utred Svenska kraftnäts uppdrag och organisation: 

De akuta problemen med nätkapacitetsbrist pekar på behovet av att förtydliga roller och ansvar på elmarknaden. Centralt i detta är organisationen av systemansvaret och hur stamnätet ska få den funktion och utbyggnad som bäst stödjer en kommande omfattande elektrifiering. Regeringen bör ge Statskontoret eller Riksrevisionen i uppdrag att utreda och se över Svenska kraftnäts uppdrag och organisation. Svenska kraftnäts ”funktionsansvar i hela eller delar av landet” bör tydliggöras för att möjliggöra omställningen. Utredningen bör resultera i konkreta förslag. 

Titta närmare på tidslinjen Utvecklad elmarknad. (pdf) 
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Fördjupa dig i tidslinjens förslag. (pdf) 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se