Färdplan energi – vägen till ett fossilfritt Sverige 2045

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energibranschen är redan nära målet att bli fossilfri och kommer att fasa ut de fossila bränslena inom kort. Utmaningen för energibranschen blir istället att möta andra branschers ökande behov av fossilfri energi. Alla behöver se helheten i energisystemet och vad som krävs för att hela samhället ska kunna ställa om. Och det är bråttom. Energiföretagen Sverige satsar nu på Färdplan Energi, för att ge beslutsfattare vägledning om vad som behöver göras, när och av vem, för att målet ska nås.

Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har olika branscher tagit fram färdplaner för att nå fossilfrihet, så att Sverige ska bli fossilfritt senast 2045. Två av färdplanerna har Energiföretagen Sverige tagit fram. Dels ”Färdplan för fossilfri uppvärmning”, i samarbete med att stort antal aktörer på värmemarknaden, dels ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”, i nära samverkan med medlemsföretagen.

Nu samlar sig energibranschen kring Färdplan Energi:

– Inom projekt ”Färdplan Energi” kommer inte ytterligare en färdplan tas fram. Projektet ska samla aktiviteter och kommunikation som rör båda färdplanerna, så att allt hänger ihop – precis som energisystemet är en helhet. Projektet ska bidra till en helhetssyn för en effektiv omställning ​av samhället genom en bred samverkan med andra samhällsaktörer. Ambitionen är också att öka dialogen och kunskapen mellan olika aktörer för att underlätta för beslutsfattare att prioritera, säger Anna Regnstrand, projektledare för Färdplan energi.

Inom ramen för projektet ska en tidslinje tas fram för att tydliggöra de uppmaningar som ligger till grund för att energibranschens, såväl som andra branschers, åtaganden ska kunna genomföras. 

Bakgrund till projekt Färdplan Energi

Ett stabilt och fossilfritt energisystem är en nyckel till hela samhällets fossilfrihet och ett fortsatt konkurrenskraftigt Sverige. Enligt färdplanerna inom Fossilfritt Sverige ska branscher som stål och cement ersätta fossila bränslen med bland annat fossilfri el. Flyg och sjöfart vill elektrifiera delar av sin verksamhet och en stor del av alla fordon kommer troligen vara laddbara år 2030. I transportsektorn och inom industrin är även biobränsle viktigt för omställningen.

I färdplanen för elbranschen konstateras att elnäten både behöver utvecklas och avlastas, för att elen ska nå ut till växande städer, industrier och laddstolpar i hela landet. För det behövs både snabbare tillståndsprocesser, incitament för investeringar och en ökad grad av digitalisering. Fjärrvärmen avlastar elnäten när trycket är som hårdast. Den kan också bidra med lokalt producerad el, när både el och värme görs i ett kraftvärmeverk. Men den kan också bidra med negativa utsläpp genom infångning och lagring av koldioxid som bildas vid förbränning av biobränsle, bio-CCS.

Just nu har Sverige elöverskott som kan exporteras. Efterfrågan på el kommer att öka stort, ungefär 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning. Det kräver att energianvändningen effektiviseras. Inom exempelvis bebyggelsen räknar man med en minskad användning och även andra sektorer kan effektivisera sin elanvändning. Men det räcker inte. Därför behöver även investeringarna i elproduktion öka stort framöver. Det handlar både om nya anläggningar och om befintliga produktionsanläggningar som behöver förnyas.

Energibranschen behöver också nya medarbetare, som kan dra näten, styra kraftverken, serva anläggningarna, utveckla tekniken och möta kunderna, nu och i framtiden. För detta är branschen som är nyckeln till hela Sveriges omställning.

Läs mer om Färdplan Energi.

Läs mer om energibranschens två färdplaner.

Besök Fossilfritt Sveriges webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se