Färdplan Energi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har bidragit med två färdplaner till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige ; ”Färdplan för fossilfri uppvärmning” i samarbete med att stort antal aktörer på värmemarknaden och ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” i nära samverkan med medlemsföretagen. I januari 2021 presenterade vi vårt fortsatta arbete med projektet Färdplan Energi.

Under 2020 initierade Energiföretagen projektet Färdplan Energi. Projektet har resulterat i fjorton tidslinjer, för olika delområden, som beskriver vad som behöver göras, när och av vem, för att Sverige ska nå fossilfrihet 2045.

Tidslinjerna handlar inte enbart om att realisera energibranschens färdplaner, utan även vad som behöver ske för att andra branscher ska kunna ställa om från fossila bränslen till fossilfri energi.

Arbetet under 2020 har också inneburit en digital kampanj för att sprida budskapen till framför allt beslutsfattare, både vid direkta möten, i debattartiklar och i en kampanj i sociala medier, riktad till utvalda målgrupper, som beslutsfattare i politiken och i fastighetssektorn. Kampanjen har lyft fram energibranschens roll både som möjliggörare och som en del av den cirkulära ekonomin. Den visar att satsningar i energisektorn är en förutsättning för att andra branscher ska kunna ställa om. Vi har samlat information om Färdplan Energi, under adressen www.fardplanenergi.se

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Färdplanen för fossilfri uppvärmning presenterades och överlämnades till regeringen den 20 mars 2019. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. Färdplanen togs fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner), med konsult- och forskningsföretaget Profu som redaktör. Energiföretagen Sverige var med i arbetet med att ta fram planen och var också bland de första att underteckna och ställa sig bakom planen, som nu har mer än 100 undertecknare. Läs mer om Färdplanen för fossilfri uppvärmning eller Read the summary in English.

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle 

Vad krävs för att Sverige ska kunna fortsätta leverera tillräckligt med fossilfri el när efterfrågan ökar, utan att äventyra leveranssäkerheten eller Sveriges konkurrenskraft? Svaret finns i "Färdplan el - för ett fossilfritt samhäll", som tagits fram av Energiföretagen Sverige i nära samarbete med medlemsföretagen. Läs mer om Färdplan el – för ett fossilfritt samhälleFärdplanen innehåller ett antal åtaganden från branschen liksom uppmaningar till politiken. Read the summary in English.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se