EBR Säkerhet vid entreprenadarbeten HMS 14:21 - Kravställning, genomförande och uppföljning

Publicerad:

Den här handboken är en ny utgåva med huvudsakligt syfte att ge bra förutsättningar för att genomföra entreprenadarbeten i branschen på ett säkert sätt.

Handboken beskriver hur aktörer inom energibranschen genom kravställning vid upphandling, genomförande och uppföljning kan säkerställa att dessa arbeten genomförs med hög säkerhet. Handboken ger stöd till den beställande organisationen i att ställa relevanta krav vid upphandling avseende arbetsmiljö, elsäkerhet och miljö. Det som tas upp i denna handbok avseende kravställning vid upphandling är att ses som rekommenderat. 

Gemensamma rutiner och likvärdiga upphandlingar i energibranschen kommer långsiktigt att gynna både beställare och entreprenörer. En gemensam kravbild och tydliga utvärderingskriterier för branschen gör det enklare och mer effektivt för entreprenörer att lämna anbud och för beställaren att utvärdera anbud. Den innehåller även en vägledning för hur dessa krav ska kunna följas upp.

Målgruppen är anläggningsinnehavare inom energibranschen som upphandlar entreprenadstjänster för utförande av ny- och ombyggnationer samt underhåll av anläggningar. 

Format: Häfte, 2021
Sidor: 18

EBR-nummer: HMS14:21

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.