EBR Induktion och influens - säkerhetsåtgärder för luftledningar

Publicerad:

Denna handbok kompletterar ESA eftersom det finns ett behov av att förtydliga och belysa frågeställningarna avseende induktion och influens. Dessutom behöver kompetensen inom branschen stärkas.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Inom energibranschen har det under åren inträffat ett antal olycksfall med dödlig utgång och allvarliga tillbud på grund av induktion och influens. Induktion och influens kan förekomma i luftledningar, kablar, stängsel eller andra ledande konstruktioner som är nära och/eller korsar en spänningssatt luftledning.

Vid byggnation, underhållsarbeten och rivning på/av luftledning parallellt med annan strömförande ledning kan den spänningssatta ledningen ge upphov till en spänning i den frånkopplade ledningen genom induktion. Genom influens kan ledande delar som är isolerade från jord, till exempel mottagande ledning, stag, staglinor och fordon/arbetsmaskiner, bli uppladdade och anta en potential. Vid riskhantering och planering ska risken för induktion och influens därför alltid beaktas.

EBR har nu genom samarbete med energibranschens olika parter skapat en handbok för hur man ska skydda sig då det finns risk för induktion och influens. Detta arbete har utförts för att man på ett tydligt sätt ska förstå faran i olika situationer men fokuserar även på en praktisk hantering i olika arbetssituationer.

Format: POD/häfte eller pdf
Antal sidor: 86
Utgivning: december 2022