EBR ESA-Principles:19.1

Publicerad:

EBR:s elsäkerhetsanvisning EBR ESA Principles. EBR ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder ska vidtas mot skada genom elektrisk ström. Genom att följa ESA uppfyller arbetsgivaren dessa krav.

Via EBR ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar. Exempelvis så är EBR ESA ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

De engelska EBR ESA-publikationerna harmoniserar till fullo med den svenska förlagan. Där begrepp från standarden SS-EN 50110 finns har det engelska begreppet med förklaring använts. Där begrepp från standarden saknats har begreppet översatts till en ny betydelse på engelska.

Format: Häfte
Sidor: 87

EBR-nummer: ESA-Principles:19.1

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.