Värmemarknadsfrågor - fjärrvärme

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Omkring en fjärdedel av Sveriges energianvändning går till uppvärmning. De vanligaste sätten att värma byggnader är med fjärrvärme, elvärme, värmepumpar eller biobränslepannor, som förekommer på värmemarknaden. Värmemarknaden omfattar ungefär 100 terrawattimmar, TWh, och omsätter omkring 100 miljarder per år. Fjärrvärme står för hälften av värmeleveranserna i Sverige. Här kan du läsa om aktuell lagstiftning, avtalsvillkor, Reko fjärrvärme och Prisdialogen.

Medlem? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

En förutsättning för att det ska finnas en värmemarknad är att ett företag (fjärrvärmeleverantör eller någon annan) har en uppvärmningslösning att erbjuda kunder som har ett uppvärmningsbehov.

Det finns ingen reglering som tvingar kunderna att välja något uppvärmningsslag före ett annat. Kunden är fri att välja så länge man håller sig inom de lokala bestämmelserna om utsläpp och buller. Många väljer fjärrvärme.

För fjärrvärmeföretag föreskriver lagen att de, oavsett om de är kommunala eller privata, ska agera affärsmässigt. Läs mer i fjärrvärmelagen. Där finns både kundens rättigheter och skyldigheter reglerade.

Fjärrvärmenämnden

Som en följd av fjärrvärmelagen tillsattes Fjärrvärmenämnden hösten 2008. Den är en självständig del av Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämnden tar emot ansökningar om medling från fjärrvärmekunder och prövar om det finns förutsättningar för att medlingen ska ge resultat. Om det finns sådana förutsättningar beslutar nämnden att en medling mellan parterna ska ske. Nämnden avvisar däremot ärenden om den bedömer att en medling inte skulle leda någon vart.

Fjärrvärmenämnden har befogenheter att kräva in material från medlande parter. Kravet kan förenas med vite. Det finns ingen gräns för hur lång tid en förhandling får ta i anspråk.

Inga nya avtalsvillkor (gäller även priset) får införas förrän tidigast tre veckor efter det att medlingen är avslutad. Som det ser ut idag finns det ingen rätt till retroaktivitet i lagen.

Ordförande för nämnden är Linn Pantzar och sekreterare är Kadre Pari och Fredrik Forsberg. Därutöver är partsledamöter och experter knutna till nämnden.

Ordförandens uppgift är att leda nämndens arbete och genomföra de medlingar som nämnden beslutar om.

Fjärrvärmenämndens webbplats

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter.

Avtalsvillkor för näringsidkare

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. De ändrades senast i september 2015.

Avtalsvillkoren för konsumenter

Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i februari 2017. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen med konsumentverket tillämpas från 1 juni 2017.

Det innebär att du som fjärrvärmeleverantör behöver meddela dina kunder om villkorsändringarna senast den 1 april 2017 för att följa fjärrvärmelagens bestämmelser om 60 dagars varseltid. Av fjärrvärmelagen följer också att meddelandet ska innehålla en motivering till ändringarna och en upplysning om att kunden har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. 

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare 2015 (pdf)

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsument, 2017, Alma K 2017 (pdf)

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsument, 2010 (pdf)

För dig som är medlem finns det mer material om allmänna avtalsvilllkoren. (du måste logga in)

Reko fjärrvärme

Utöver fjärrvärmelagen har branschen tagit fram ett eget kvalitetssäkringssystem för kundrelationer, kallat Reko fjärrvärme. Reko syftar till att stärka kundens ställning och ge kunden information på ett tydligt och för kunden bra sätt.
Läs mer om Reko fjärrvärme i foldern (som med fördel kan delas med kunderna).

Prisdialogen

Prisdialogen är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) har tillsammans tagit fram Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Förhoppningen är att Prisdialogen ska bidra till fördjupade kundrelationer och ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se och i broschyren.

Värmemarknadskommittén, VMK

Värmemarknadskommittén, VMK, består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag i olika storlekar spridda över landet. Organisationens stora uppgift är att utveckla fjärrvärmen, främst med fokus på metoder för värdering av dess egenskaper och villkor i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Läs mer om Värmemarknadskommittén.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se