Information med anledning av Corona

På den här sidan samlar vi Energiföretagens information med anledning av Coronautbrottet. Du hittar de senaste nyheterna från oss, kontaktinformation samt svar på vanliga frågor.

Det pågående utbrottet av Coronaviruset sätter hela vårt samhälle på prov. Energibranschen har en avgörande roll för att Sverige ska fortsätta att fungera och vi tar vår uppgift på största allvar.

På den här sidan samlar vi den information vi kommunicerar med anledning av läget. Längre ned på sidan hittar du svar på viktiga frågor. Vi välkomnar inspel; mejla till info@energiforetagen.se och skriv Corona i ämnesraden. Du kan även vända dig direkt till någon av oss, du hittar kontaktinformation till våra medarbetare här.

För att du inte ska missa viktig information välkomnar vi dig också att prenumerera på vårt stora nyhetsbrev som kommer ut varje torsdag. Är du journalist så ber vi dig kontakta vår presskontakt.

För information från regering och myndigheter med anledning av Coronaviruset:

Frågor & svar

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2017:3 kräver certifiering av pannoperatör som övervakar panna i klass A eller B enligt följande (6 kap. 4 §)

4 § Arbetsgivaren ska se till att kompetensen hos minst en av de som deltar i övervakningen av en panna i klass A eller B har bedömts överensstämma med kraven för pannoperatör i bilaga 2. Bedömningen ska vara utförd av ett certifieringsorgan.

Många anläggningsägare upplever att coronapandemin har gjort det svårare att hinna uppfylla detta krav innan utsatt datum, den 1 december 2020. Särskilt nämns också inhyrd beredskapspersonal/entreprenörer som ibland tas in på tillfällig basis eller som jourpersonal.

Frågor:

  1. Finns möjlighet att söka dispens för när kravet ska vara uppfyllt?
  2. Behöver även tillfällig beredskapspersonal vara certifierade?
  3. Behöver samtliga i en beredskapsgrupp vara certifierade?

 

  1. Finns möjlighet att söka dispens för när kravet ska vara uppfyllt?

Det finns alltid möjligheter att ansöka om dispens från ett krav om tydlig motivering anges och det föreligger en situation som försvårar möjligheterna att uppfylla kravet. Energiföretagen rekommenderar dem som under september-oktober ser att det inte kommer att vara möjligt att uppfylla krav på certifiering av pannoperatörer att ansöka om dispens. Det finns ingen fastställd rutin eller mall för detta, men en ansökan ska ställas till arbetsmiljoverket@av.se samt innehålla följande:

  • Vilken föreskrift som ärendet gäller
  • Vilket kapitel och paragraf det gäller
  • Tydlig motivering varför kravet inte kan uppfyllas inom den övergångsperiod som gäller
  1. Behöver även tillfällig beredskapspersonal vara certifierade?

Enligt 6 kap. 5 § i AFS 2017:3 är anläggningsägaren samordningsansvarig – det åligger anläggningsägaren att ansvara för att det alltid är någon som är certifierad som deltar i övervakningen av en panna. Någon som är certifierad behöver alltså vara tillgänglig under t.ex. en jour. Anläggningsägaren får lösa detta genom sin planering på det sätt som passar bäst, så länge kravet uppfylls. I fallet med inhyrd personal från entreprenörer behöver detta regleras i avtalet parterna emellan.

En pannoperatör kan vara certifierad för flera pannkategorier.

  1. Behöver samtliga i en beredskapsgrupp vara certifierade?

Nej, se 6 kap 4 § ovan (i inledningen) där det anges att minst en av de som deltar i övervakningen av en panna i klass A eller B ska vara certifierad.

Energiföretagen har presenterat ett antal åtgärdsförslag med anledning av Corona. Våra förslag finns att läsa här. (Svar uppdaterat 24/4)

Ja, enligt en ny förordning från MSB räknas energiförsörjning till samhällsviktig verksamhet enligt 17§ i förordningen, och omfattar: 1) produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel 2) produktion och distribution av el 3) produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla 4) produktion, lagring och distribution av energigas. MSB:s hemsida finns omfattande information kring samhällsviktig verksamhet med anledning av Corona.  

Energiföretagen har påpekat för MSB och regeringen att elhandel inte finns med, där vi menar att t.ex. personer som arbeta med balansansvar är extra viktiga.  (svar uppdaterat 26/3)

Den 11 juni träffades en överenskommelse mellan staten och SKR om ökad nationell testning. Staten ersätter regionerna för både smittestning och antikroppstestning under vissa förutsättningar. Här har samhällsviktig verksamhet utanför vård och omsorg ingen särskild förtur. Men staten tar en stor del av kostnaden för bl.a. antikroppstester, och den som testas (eller dennes arbetsgivare) ska endast betala en mindre egenavgift. Läs mer här.

Info seda tidgiare: Den 2 juni kom Folkhälsomyndigheten med ny information i frågan om provtagning. Det handlar om ett faktablad med information om egenprovtagning för personal inom samhällsviktig verksamhet med pågående covid-19 infektion.  Läs mer här.  Relaterad information är att Skatteverket den 3 juni presenterade den ett ställningstagande där provtagning som arbetsgivare bekostar för att konstatera om anställda har eller har haft sjukdomen Covid-19 inte ska tas upp till beskattning. Läs mer här. 

 

 

Energimyndigheten och Svenska kraftnät följer noggrant upp beredskapsarbetet inom fjärrvärme, fjärrkyla och elsektorn. Energiföretagen har återkommande möten med myndigheterna för att hålla varandra uppdaterade och samarbeta.

Svenska kraftnät och Energimyndigheten genomför regelbundet uppföljningar med energiföretag om vidtagna åtgärder, behov och planering mot ökad smittspridning av Coronaviruset. Myndigheterna använder svaren för att identifiera behov av åtgärder för att trygga energiförsörjningen och informera MSB och regeringen om läget i sektorn. (Svar uppdaterat 25/3.)

Baserat på Energiföretagen Sveriges dialog med ansvariga myndigheter och våra medlemsföretag, bedömer vi att försörjningstryggheten vad gäller el- och värmeleveranser i dagsläget är god och att branschen har god beredskap.

Energibranschen har väl etablerade rutiner för olika former av störningar och beredskapen bedöms som god. Utvecklingen är dock beroende av hur många i personalen som blir frånvarande, under hur lång tid och om stor frånvaro sammanfaller med andra extraordinära händelser, såsom en storm. För mindre företag där det inte finns redundans för vissa nyckeltjänster kan utmaningen bli mer påtaglig snabbare.

Vidare har Energiföretagen lämnat ett antal förslag till regeringen med anledning av den pågående situationen. (Svar uppdaterat 25/3.)

 

 

Sedan 20 år tillbaka finns branschsamarbetet ”Elsamverkan” där landets elnätsföretag under storstörningar och stormar bistår varandra med personal och materiel. Just nu pågår diskussioner om elsamverkan kan utvidgas. Energiföretagen bjuder också in medlemsföretagen till regionala (distans)möten för att utreda huruvida det går att etablera ett liknande samarbete med utbyte av personal inom fjärrvärmesektorn vid en krissituation. (Svar uppdaterat 25/3.)

Våra myndigheter bedömer att försörjningstryggheten vad gäller värme och el är god. De bedömer även att godstransporterna fungerar, även om det kan inträffa förseningar. Energiföretagen har dock framfört att transporterna är viktiga att fortsatt ha koll på, då vi bland annat måste säkerställa att bränsle kommer fram liksom komponenter och materiel för kommande kraftverksrevisioner.  

Energiföretagen följer utvecklingen av denna fråga noga tillsammans med medlemsföretagen. (svar uppdaterat 30/3)

Flera energiföretag får förfrågningar från företagskunder om anstånd med betalning av fakturor. Energibranschen vill naturligtvis hjälpa till i den mån det är möjligt. Olika energiföretag har dock olika förutsättningar varför branschen inte utfärdar generella riktlinjer. För att underlätta för fler att bevilja anstånd har Energiföretagen dock framfört några förslag till regeringen. Läs samtliga förslag här.

Svar uppdaterat 30/3

Om regeringen, eller kommuner/huvudmän, beordrar allmän stängning av skolor så är det viktigt att berörda företag ger tydliga instruktioner till medarbetare. Det är heller inte alla medarbetare som berörs. MSB har tagit fram en föreskrift om vad som gäller kring barnomsorg i en sådan situation. Energiföretagen har också tagit fram en lathund för medlemsföretagen.

MSB:s hemsida finns omfattande information kring samhällsviktig verksamhet med anledning av Corona. 

(Svar uppdaterat 31/3)

Energibranschen har normalt god beredskap för stormar eller andra störningar, bland annat genom Elsamverkan, där Sveriges elnätsföretag samordnar personal och materiel. I dagsläget bedöms försörjningstryggheten som god av våra myndigheter. Samtidigt skulle en större störning innebära en extra ansträngning för branschen – exakt hur stor är svårt att säga. Risken för stormar minskar dock nu när vi går mot den varmare delen av året. (svar uppdaterat 30/3)

För frågor om kollektivavtal, löneavtal, arbetstid och övriga arbetsgivarfrågor vänligen kontakta er arbetsgivarorganisation Energiföretagens Arbetsgivareförening - EFA – info@efa.se eller vx 08-762 78 90 eller Kommunala företagens arbetsgivarorganisation - Sobona - kontakt@sobona.se eller vx 08-452 77 00. (Svar uppdaterat 30/3)

Energiföretagen har tagit fram ett underlag med de risker som finns och ett antal svar på vanliga frågor. Du hittar det här. (uppdaterad 7/4)

Energiföretagen har tagit fram ett underlag med ett antal svar på vanliga frågor. Du hittar det här. (uppdaterad 7/4)

Energiföretagen har sammaställt ett antal frågor och svar till hjälp för våra medlemmar. Du hittar dokumentet här.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för detta, Incert är ackrediterade att utfärda certifikat, och ett antal examinationscenter genomför utbildning och prov. Kommunen är tillsynsansvarig. Naturvårdsverket har lagt ut information om hur detta, och annat kring F-gaser, bör hanteras med anledning av corona/Covid-19 på sin hemsida.

Där anges att varken den svenska f-gasförordningen (2016:1128) eller EU 517/2014 ger någon möjlighet att utfärda dispenser. Naturvårdsverket anser att det är lämpligt att operatören/teknikern kontaktar tillsynsmyndigheten i förväg när det uppstår en situation då covid-19 riskerar att eller kommer att påverka deras möjlighet att uppfylla kraven i f-gasförordningen. Det är då bra om dokumentation som styrker att det i nuläget inte går att genomföra certifiering p.g.a. exempelvis reserestriktioner eller stängda examinationscenter, kan tillhandahållas till kommunen.

Tillsynsmyndigheten bör då ta skrivningar i Miljöbalken om när det inte är skäligt att utfärda miljösanktionsavgift i beaktande, se ovanstående websida även för mer information om detta.

Dock finns det, enligt Incert, examinationscenter som fortfarande är öppna och genomför examination – Energiföretagen rekommenderar därför att först kontrollera om det är möjligt för ditt företag att genomföra certifiering på din ort eller annan möjlighet som fungerar med ev. restriktioner med anledning av corona/Covid-19. Energiföretagen rekommenderar också att titta på samtlig information på ovanstående websida kring påverkan på arbetet med F-gaser.

Energiföretagen har ställt frågan till Energimarknadsinspektionen som förklarat att det är inte möjligt, bland annat mot bakgrund av ellagens kostnadsriktighetsprincip. Elnätstariffen måste enligt Ei vara kostnadsriktig vid varje given tidpunkt. En tillfällig sänkning av ovanstående skäl, med motsvarande senare höjning, skulle strida mot den principen.

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivar­avgifterna och den allmänna löneavgiften med anledning av Corona. Reglerna innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. De nya reglerna trädde i kraft den 6 april. Läs vidare här.

Anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats behöver inte betala förmånsskatt för det. Det nya förslaget gäller retroaktivt från april och under resten av året och det omfattar alla yrkesgrupper i hela landet.

Skattefrihet ska även gälla för gåvor från arbetsgivaren för upp till ett värde om 1 000 kronor per anställd. Det här ska gälla utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor. Skattefriheten för gåvor föreslås gälla från juni och under resten av 2020. Läs vidare här.

Det är inte helt entydligt om elpriset påverkas av Corona eller ej. Vi har publicerat ett antal nyheter på ämnet. Läs dem gärna! 

23 april: Ingen tydlig Coronapåverkan på elpris och elanvändning

30 april: Nu syns Corona-effekter på elanvändningen även i Sverige

7 maj: Vårflod igång – Coronaeffekten bidrar till lägre elpriser