Våra förslag med anledning av Corona

Energiföretagen har lämnat följande förslag till regeringen med anledning av det pågående Coronautbrottet. (Innehållet är senast uppdaterat 24 april.)

Beredskapsfrågor

Energibranschen har en avgörande roll för att Sverige ska fortsätta att fungera under denna kris och vi tar vår uppgift på största allvar. Baserat på information från ansvariga myndigheter och våra medlemsföretag, bedömer Energiföretagen Sverige att försörjningstryggheten vad gäller el- och värmeleveranser inte är hotad i dagsläget och att branschen har god beredskap. 

Energibranschen har väl etablerade rutiner för olika former av störningar. Utvecklingen är dock beroende av hur många i personalen som blir frånvarande, under hur lång tid och om stor frånvaro sammanfaller med andra extraordinära händelser, såsom en storm. För mindre företag där det inte finns redundans för vissa nyckeltjänster kan utmaningen bli mer påtaglig snabbare.

För att minska risken för försörjningsproblem uppmanar Energiföretagen regeringen att vidta följande åtgärder:

Ekonomiska frågor

Den 7 april hemställde Energiföretagen Sverige med anledning av Corona-krisen hemställt om två åtgärder gällande energiskatten på el för att ge lättnader för näringslivet i denna situation:

  • En tillfällig nedsättning av energiskatten på el till 0,5 öre per kWh under en tremånaders-period för att minska näringslivets kostnader.
  • Att staten övertar ansvaret för fordringar gällande energiskatt på el vid obeståndssituationer i företag.