Fjärrvärme - utsläppen ned 24 procent men leveranserna upp 70 procent

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt - med 8,4 miljoner ton sedan1990. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar. Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

I debatten om klimatförändringar brukar många fokusera på de lokala utsläppen och det som kommer ut från skorstenen. Det är ett begränsat synsätt som segmenterar utvecklingen av ett av det mest geniala system som någonsin utvecklats i Sverige. Det kallas fjärrvärme. Konceptet är enkelt, man producerar och distribuerar energin så effektivt och miljömässigt som möjligt.

Just nu jobbar fjärrvärmebranschen för fullt med att fasa ut sina allra sista fossila bränslen. Under 2018 levererade cirka 70 fjärrvärmenät helt fossilfri fjärrvärme till sina kunder. Övriga fjärrvärmeföretag har ambitiösa planer på att fasa ut de kvarvarande fossila bränslena, som används framför allt vid effekttoppar. Branschen som helhet har lovat att bli fossilbränslefri senast 2030 men vi vet att nästan alla fjärrvärmenät kommer att klara att nå målet senast 2025. Trots detta vill vi hävda att det inte bara är genom att fasa ut fossila bränslen som fjärrvärmen gjort så stor klimatnytta.

Faktum är att fjärrvärmen sedan 1990 har bidragit till minskningen av utsläpp av klimatgaser från bostäder och lokaler med hela 90 procent vilket innebär en minskning av Sveriges klimatutsläpp med 8,4 miljoner ton årligen. Samtidigt som fjärrvärmebranschen har ökat sina leveranser av el och fjärrvärme med 70 procent har man minskat sina egna utsläpp med 24 procent. Genom effektiva, avancerade anläggningar och miljöreningsteknik destruerar vi miljögifter och tar bort partiklar och andra luftföroreningar.
Naturvårdsverket skriverUtsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt med 90 procent sedan 1990. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar bl.a. beroende på ökade skatter och oljepris. Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sektorns utsläpp fortsatte att minska 2018.”

Idag är plastavfall den främsta orsaken till utsläpp av växthusgaser från fjärrvärme (ca 53 procent). Det är därför högprioriterat för fjärrvärmebranschen att minska mängden plast som går till energiåtervinning. Plast ska materialåtervinnas om det görs miljömässigt och om det är möjligt att förhindra att miljögifter går tillbaka till kretsloppet. Det kräver insatser från aktörer längs hela plastens värdekedja, från producenter till konsumenter. Många olika aktörer använder plast och bidrar därmed till uppkomsten av plastavfall.

Tack vare konverteringen av uppvärmning i bostäder och lokaler från egna pannor till fjärrvärme och elbaserade lösningar med värmepump, är Sverige idag ett av de länder i Europa med bäst luftkvalité.

Se statistiken här
Se tillförd energi/bränslemix
Läs mer om energiåtervinning

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se