Validering som en del i språkutvecklingsprocessen

Språkstöd kan göra det som känns komplicerat mindre jobbigt. För en andraspråkstalare kan instruktioner och tekniska frågor bli svåra, om än inte lika svåra som för ett barn, eftersom tekniska begrepp och ord kan kännas igen från andra språk. Hen har ofta även med sig arbetslivserfarenhet från sitt ursprungsland, vilket gör det lättare att förstå ord i ett sammanhang. LYS Förlag delade med sig av tips och erfarenheter av hur man som förstaspråkstalare kan underlätta för andraspråkstalare på arbetsplatsen.

Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux från LYS Förlag har båda lång erfarenhet av att undervisa i svenska och att ta fram läromedel till stöd för både andraspråkstalare och dem som ska handleda eller stötta dem i deras språkutveckling, främst yrkessvenska.

– LYS är en förkortning av Läromedel i Yrkessvenska. Det vi jobbar med är att hjälpa utlandsfödda med språket på jobbet, inledde Sofi Tegsveden Deveaux.

Tillsammans med Energiföretagen och Nordiskt Valideringsforum har LYS Förlag klarspråksvaliderat en del av frågorna som används för validering inom branschens yrkesprofiler. De har även arbetat tillsammans med Sobona och tagit fram mikroutbildningar för handledare som möter andraspråkstalare i jobbet. I båda projekten har Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux bidragit med ett andraspråksperspektiv; de har sett över texten och anpassat den så att den ska bli lättare att förstå.

Gör det jobbiga mindre komplicerat

– Vi får ofta frågan hur man kan göra det enklare. Det är svårt att vara ny på jobbet, särskilt om det är på ditt andraspråk. Vi kommer inte ifrån att något är jobbigt men vi kan minska den bördan genom att se till att det inte är onödigt komplicerat språkmässigt, sa Emil Molander.

Han delade sedan med sig av ett par exempel på hur de bearbetat frågorna som ställs för att se om en validant har rätt kunskaper, så att de ska bli mer lättillgängliga. Men vissa ord som är lite svårare kan inte förenklas, för de är nödvändiga på arbetsplatsen. LYS Förlag har då bearbetat texten med vad de kallar ”klarspråk med andraspråksfokus”. Genom att dela upp texten i flera meningar eller ge den en tydligare struktur blir det lättare för validanten att ta till sig informationen.

– Det lättar den kognitiva bördan lite grann. Man behöver inte hålla allt i huvudet samtidigt och det är något som underlättar väldigt mycket för andraspråkstalare. När det blir mycket att hålla i huvudet så kan det bli ganska krävande när det är på ens andra språk, berättade Emil Molander.

Andraspråkstalare är inte på samma språknivå som barn

– Vårt tips är att använda de begrepp som faktiskt används på arbetsplatsen, för validanterna är antagligen mer bekanta med dem än med ersättningsord som är tänkta att förenkla, förklarade Sofi Tegsveden Deveaux.

Hon menade att det kan vara svårt för en del se skillnad på barns språkkunskaper och andraspråkstalarens. Andraspråkstalaren kommer in med yrkeskunskap och andraspråkskunskaper, vilket gör att svåra ord kan vara enklare än dem vi upplever som enkla. Ordet vem, förväxlas till exempel ofta med engelskans ”when”. Det blir svårt om man tolkar frågan så, då blir ju svaret fel.

LYS Förlag har tagit fram ett enklare språkläromedel med begrepp som den som svarar kan träna på, för att ha större möjligheter att klara frågorna. Läromedlet kan förstås inte ha med de riktiga frågorna för energibranschen, utan istället valde de att bygga läromedlet med exempel från restaurangbranschen.

Videor med användbara språktips

LYS Förlag har även tagit fram ett antal videoklipp på Sobonas webb, med olika exempel. Tips som de ger i videorna är att vara lyhörd och inte tro att man vet vad som är svårt. Det svåra kan i själva verket vara lätt, medan det enkla kan vara svårt. Och om den andraspråkstalare du pratar med frågar om, behöver det inte betyda att hen inte förstod. Det kan vara så enkelt att den andraspråkstalande inte hörde.

Så börja inte med att förklara, utan kontrollera först om hen faktiskt inte hörde vad du sa. När du förklarar, upprepa vad du sa och försök sedan vara lyhörd för var problemet uppstod, innan du startar en lång förklaring. Motsatsen till svårt är inte att förenkla svåra yrkesbegrepp. Men man kan göra det tydligare och mindre komplicerat.

Emils och Sofis tre viktigaste råd till förstaspråkstalare som vill stödja andraspråkstalare:

  1. Lär känna personen, se individen. Ni kan få mycket utbyte av varandra, bli bekanta och bra kollegor.
  2. Det finns skillnad på att lära sig och att öva. Det räcker inte med att börja öva, jag måste få vägledning innan jag kan börja öva. Och det handlar inte bara om att lära, utan också om att få feedback.
  3. Ge människor möjlighet att utveckla sin potential. Ibland får de bara lära sig så mycket som krävs för att klara sig. Men stanna inte där, utan fortsätt utveckla språket vidare.

Se hela föredraget med Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux.
Ta del av powerpointpresentationen (pdf)

Mer material från LYS Förlag för språkstöd på arbetsplatsen finns hos både Sobona och Energiföretagen:

Energiföretagens stöd för språkutveckling på arbetsplatsen.

Sobonas språkparlör

Sobonas verktyg för en inkluderande kompetensförsörjning