Värmemarknadskommittén

Sedan 1950-talet har Värmemarknadskommittén, VMK, och dess föregångare varit en gemensam mötesplats för branchorganisationen och fjärrvärmekundernas motsvarigheter. Här har parterna diskuterat och kommit överens om villkor som ska tillämpas i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Värmemarknadskommittén, VMK, består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag i olika storlekar spridda över landet. Organisationens stora uppgift är att utveckla fjärrvärmen, främst med fokus på metoder för värdering av dess egenskaper och villkor i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Inom VMK råder ett öppet diskussionsklimat med det gemensamma målet att överenskommelser ska bli bra för alla parter. VMK träffas 5–6 gånger per år. För verksamhetsåret 2020 har Adam Lindroth från Stockholm Exergi valts till ordförande och Mari-Louise Persson från Riksbyggen till vice ordförande.

Miljövärdering för kundtrygghet

Stora frågor på senare tid har till exempel gällt fjärrvärmens miljövärden, en redovisning där kriterierna har överenskommits med kundorganisationerna. Här diskuterar och godkänner VMK faktorer som Energiföretagen Sverige tar fram årligen, baserat på den gemensamma överenskommelsen. Därmed råder enighet om hur miljöpåverkan från energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme ska värderas i exempelvis miljöredovisningar. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att redovisade värden har tagits fram på ett bra och likvärdigt sätt.

De parametrar som ingår i miljövärderingen i ett bokföringsperspektiv är resurseffektivitet, klimat­påverkan och andel fossila bränslen, där:

  • resurseffektivitet mäts som ian­språktagen primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund.
  • klimatpåverkan mäts som emitterade koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund.
  • andel fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till total insatt energi till fjärrvärmeproduktion.

Värmemarknadskommittén enades år 2018 om principer för miljövärdering av förändrad energianvändning i ett beslutsperspektiv. Där tar man sikte på framtida miljökonsekvenser av en åtgärd i förhållande till ett alternativ när åtgärden inte skulle göras. Vid sådan värdering kan man inte använda samma metodik eller faktorer som i bokföringsperspektivet eftersom det då handlar om antaganden utifrån vissa principer.

Läs mer i Frågor och svar om miljövärdering av fjärrvärme.

Medlemmarna i Värmemarknadskommittén har genom att underteckna överenskommelsen bestämt sig för att förorda den redovisade metoden. Uppdateringar och revideringar görs en gång per år.

Läs om fjärrvärmens miljövärden här

Läs VMK:s överenskommelse om miljövärdering här

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme