Leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten

Gå den här fördjupningsutbildningen och bli en kunnig, proffsig och säker medarbetare när det gäller Leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten. Genom föreläsningar och verklighetsbaserade exempel får du kompetens att hantera olika, komplexa vardagssituationer inom kundservicearbetet.

leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten

De här processerna följer särskilda regelverk och rutiner, som du behöver förstå och behärska för att kunna utföra ditt jobb så effektivt som möjligt.

Strukturinformationen, det vill säga att rätt aktör får rätt information i rätt tid, har en central roll. För att elanvändarens byte av elhandelsföretag och andra avtalsförändringar ska ske på ett smidigt sätt, är det viktigt att din roll är tydlig och du känner till andras aktörers ansvarsområden.

Efter att du har gått den här utbildningen har du en verktygslåda av lösningar på många vanliga problemställningar.

För ytterligare kunskap i Elmarknadshandboken kan du gå utbildning Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk.

OBS! Eventuell logi bokar deltagaren själv.

Vid förändringar i uttagspunkten har strukturinformationen en central roll. Detta innebär rätt information till rätt aktör i rätt tid. För att förstå och behärska den egna rollen i processen för elanvändarens byte av elhandelsföretag och andra avtalsförändringar måste du ha kunskap om både regelverk och ansvarsområden.

Under dagarna kommer detta att behandlas:

 • Information om regelverk
 • Information om Ediel Teknikgrupp (ETG)
 • Svensk Elmarknadshandbok
 • Elmarknadshandbokens struktur och uppbyggnad
 • Regelverk, roller och processer
 • Utbyte av information
 • Teckna avtal och ta fram nödvändig information
 • Leverantörsbyte
 • Grupparbete
 • Ut och inflytt
 • Avtalsbrott
 • Nyansluta och avsluta anläggning
 • Ändring av anläggnings och mätaruppgifter
 • Mikroproduktion - mottagningsplikt
 • Ändringar av kunduppgifter
 • Byte av balansansvarig
 • Hantera och rapportera mätvärde

Föreläsare under dagen är Sverker Ericsson, Dalakraft AB och Emma Lindgren, Vattenfall Eldistribution AB.

Förkunskap

Utbildningen Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk som är grundutbildning eller motsvarande kunskaper om elmarknaden. Du bör också ha arbetat med detta i 6 månader innan du går kursen Leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten.

Metodik och pedagogik

Föreläsningar samt verklighetsbaserade exempel och övningar som deltagare får diskutera och lösa i grupp.

Dokumentation

Föreläsarnas presentationer digitalt.

Prisinformation

12 100 kronor per person exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
15 125 kronor per person exklusive moms för icke medlemmar.

I priset ingår lunch och fika samt digital utbildningsdokumentation.

OBS! Eventuell logi bokar deltagaren själv.

 

 

 

 

Program

Föreläsare: Sverker Ericsson, Dala Kraft och Emma Lindgren, Vattenfall Eldistribution

Dag 1

 
09.00 Registrering och kaffe
09.30 Start
12.15 Lunch
13.15 Forts.
15.15 Kaffe
15.30 Forts.
17.00 Slut dag 1

Dag 2

 
08.30 Inledning
09.45 Kaffe
10.00 Forts.
11.30 Lunch
12.30 Forts.
14.30 Kaffe
14.45 Forts.
15.30 Avslutning

Mål och syfte

På utbildningen får du kunskap om de regelverk och rutiner som ska följas vid förändringar i uttagspunkten på en elanläggning. Du lär dig att på ett professionellt och affärsmässigt sätt hantera elanvändarens byte av elhandelsföretag, både som elnätsföretag och övertagande/överlämnande elhandelsföretag.

Utbildningen ger dig förutsättningar för att vidareutveckla egna rutiner, anpassade till kvalitetssäkringen som finns presenterad i Elmarknadshandboken. Du får teoretisk och praktisk kunskap om hur Elmarknadshandboken kan användas på optimalt sätt i vardagsarbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i direkt kontakt med kunderna på en kundserviceavdelning eller som genom organisatoriskt ansvar berörs av leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten i något led.

8 - 9 oktober 2024, StockholmLediga platser

Scandic Klara

Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm.

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. 
 

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag. 


Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i ett till tre år efter beställning, beroende av vilken webbkurs du beställt (se separata villkor). 
 
Bekräftelse/kallelse 
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut via e-post en till två veckor innan start.

Pris 
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.

Utbildning och konferens 
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika (gäller ej digitala utbildningar/webbinarium). Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell resa och logi.

Lärarutbildningar 
För deltagande på Energiföretagens lärarutbildningar krävs att du uppfyller uppställda förkunskapskrav. Fullständigt deltagande leder inte per automatik till godkännande. Du behöver även bli godkänd på de olika kunskapstesterna samt av våra huvudlärare bedömas lämplig utifrån ett ambassadörsperspektiv och som företrädare för EBR/ESA. 

Att vara lärare inom Energiföretagens utbildningskoncept 
Vid godkännande kommer du få tillgång till Energiföretagens lärarmaterial och utbildningsspecifikation inom de utbildningskoncept som du blivit godkänd för. För att få bedriva utbildning med detta material behöver du även anlitas av en eller flera av Energiföretagen godkända utbildningsanordnare inom aktuellt utbildningskoncept. 


All utbildning inom Energiföretagens utbildningskoncept ska genomföras i enlighet med Energiföretagens vid var tid gällande utbildningsmaterial (lärarmaterial, utbildningsspecifikation och deltagarmaterial) för det utbildningskoncept som är aktuellt. Energiföretagen äger samtliga immateriella rättigheter till detta material. 


Utbildningsmaterialet får endast användas i utbildningssyfte inom ramen för det utbildningskoncept som det är avsett för. Det får inte, helt eller delvis, sammanblandas med annat material, kopieras eller spridas till utomstående. Utbildningsspecifikationen och lärarmaterialet är endast avsett för dig som lärare och får inte spridas till deltagare eller tredje man. 


Utbildningsmaterialet får inte heller ändras av annan än Energiföretagen. Viss målgruppsanpassning i syfte att underlätta lärandet är dock tillåten avseende den del av utbildningsmaterialet som avser lärarmaterial, med undantag för slutprov. Sådan målgruppsanpassning får endast avse mindre justeringar av bildernas antal eller ordningsföljd men inga som helst ändringar får ske avseende bildernas innehåll. Beträffande slutprov är ingen målgruppsanpassning tillåten varför inga som helst ändringar får ske. 


Som lärare har du skyldighet att inför varje utbildningstillfälle kontrollera att den aktuella utbildningsanordnaren har avtal med Energiföretagen avseende det utbildningskoncept som utbildningstillfället avser. Saknas sådant avtal får Energiföretagens utbildningsmaterial inte användas. 

För att bibehålla din behörighet som lärare krävs att du:

 • årligen genomför sammanlagt minst 5 utbildningstillfällen inom de olika utbildningskoncept som du är godkänd för. Samtliga utbildningstillfällen måste ha anordnats av en av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare. 
 • genomför årligt omcertifieringstest med godkänt resultat för de utbildningskoncept som du är godkänd för 
 • efterlever dessa villkor för lärare samt även i övrigt agerar professionellt, håller hög pedagogisk nivå och förmedlar korrekt och relevant information. 


Energiföretagen utför kontinuerligt kvalitetskontroller av godkända lärare. Efterlever du som lärare inte dessa villkor kan åtgärder från Energiföretagen vidtas i form av varningar och eller återkallelse av lärarcertifikat. Återkallelse av lärarcertifikat innebär att du som lärare inte får genomföra utbildningar inom de utbildningskoncept som återkallelsen avser samt att din behörighet till dessa lärarmaterial stängs. 


Läraren ansvarar för att underrätta Energiföretagen om förändringar gällande dennes kontaktuppgifter som e-post, postadress etc. Förändringar meddelas via wattityd@energiforetagen.se

Webbinarium  
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.  

Webbkurs
Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA Q under intygets giltighetstid.  

Ångerrätt för webbkurs
Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog bokningsbekräftelsen och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Ombokning av webbkurs
Ombokning till annan person/deltagare får ske upp till 6 månader efter mottagande av bokningsbekräftelse och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%). 

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomförd utbildning och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden. 

Avbokning/ombokning av utbildning eller konferens 
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till utbildning@energiforetagen.se 


Avbokning från en webbkurs får endast ske innan webbkursen påbörjas. 


Vid avbokning utbildning eller konferens: 

 • mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift.
 • vid senare avbokning debiteras 100% deltagaravgift. 


Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start. 


Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter. 


Har du blivit sjuk och kan styrka detta med läkarintyg återbetalas hela utbildningsavgiften (gäller ej webbkurs). 

Hållbarhet 
Vi på Energiföretagen har valt att arbeta med konferensanläggningar som är måna om människa och planet, som aktivt arbetar för att driva sitt dagliga arbete så hållbart som möjligt. För att minska klimatpåverkan kopplad till denna konferens vill vi uppmuntra dig som deltagare att resa på ett hållbart sätt, till exempel med tåg eller samåkande i bil med andra deltagare.  

Matpreferenser 
Matpreferenser ska alltid föranmälas. De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista


Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig. Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser. 

Fotografering/filmning 
I syfte att dokumentera och kommunicera konferensen/utbildningen, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort. 

Inställd utbildning/konferens
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildning och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare/föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas.  


Energiföretagen ansvarar inte för deltagares uppkomna kostnader som till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens samt tillämpar i övrigt köplagen. 

Force majeure
Om Energiföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden vad gäller utbildning, produkter och tjänster på grund av omständighet som Energiföretagen inte kunnat råda över, såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, ändrad författning, strejk, blockad, lockout eller annat som står utanför vår kontroll ska detta utgöra befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Tekniska förutsättningar
Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs, webbinarium samt övriga digitala evenemang som beror på deltagarens utrustning, programvara och/eller internetabonnemang. 

Nöjd kund-åtagande 
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående (senast 14 dagar efter genomförd aktivitet) kontakta oss på utbildning@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet. 

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.  

Kontakt
Om du önskar mer information eller har frågor, ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning som du hittar på www.energiforetagen.se


Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se