Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk

FYSISK UTBILDNING|Genom att förstå hur allt hänger ihop på elmarknaden blir nästan allt bättre. Ditt jobb blir roligt och meningsfullt när du förstår sammanhangen, samtidigt som du blir en vassare medarbetare när du förstår både helheten och delarna. Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk ger dig rätta verktygen.

Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk

Det handlar om elmarknadens struktur och de aktörer som verkar där. Det handlar om rutiner och avtal, om regelverk och lagstiftning. Elmarknaden är en ganska komplicerad värld, lyckligtvis har vi riktigt bra verktyg till vår hjälp!

Ett sådant är Elmarknadshandboken, där mycket av den här informationen finns samlad. Boken är ett väldigt användbart redskap i din vardag, och den här kursen lär dig använda den både teoretiskt och praktiskt.

För ytterligare kunskap i Elmarknadshandboken kan du gå utbildning Leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten.

Med utgångspunkt från Elmarknadshandboken går vi igenom elmarknadens struktur och dess aktörer. För att skapa väl fungerande rutiner och avtalsstrukturer måste man ha kunskap om förutsättningarna på elmarknaden; vilka regelverk som finns och hur dessa skall tillämpas.

I Elmarknadshandboken finns rekommendationer om praktisk hantering där lagstiftningen inte innehåller detaljerade svar. Vi visar också olika tekniker för att använda handboken som ett naturligt arbetsverktyg i arbetet.

Ur utbildningsinnehållet:
Vad finns i elmarknadshandboken
Begrepp på den avreglerade elmarknaden
Aktörer och deras relationer
Lagar och regler
Informationsutbyte mellan branschens aktörer
Genomgång av elmarknadens processer
När ska kunden informeras
Tips och trix

För att fördjupa din kompetens kan du gå vidare med utbildningarna Avräkning Grund, Avräkning Fördjupning eller Leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten.

Om du önskar en introduktion till hur elmarknaden fungerar kan du gå utbildningen 1. Elmarknaden och risk.

Föreläsare under dagen är Andreas Björnevik, Elevait Consulting AB.

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs.

Metodik och pedagogik

Föreläsningar samt verklighetsbaserade exempel och övningar som deltagare får diskutera och lösa i grupp.

Dokumentation

Föreläsarnas presentationer i digitalt format.

Prisinformation

12 100 kronor per person exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
15 125 kronor per person exklusive moms för icke medlemmar.

I priset ingår lunch, fika och utbildningsdokumentation i digitalt format.

Program

 

Fysisk utbildning på plats i Stockholm:

Utbildningsledare: Andreas Björnevik

Dag 1  
   
09.00 Registrering och kaffe
09.30 Inledning
- Information om Elmarknadsutveckling
- Information om Ediel Teknikgrupp (ETG)
- Vad är Svensk Elmarknadshandbok?
-Elmarknadshandbokens struktur och uppbyggnad
11.30 Lunch
12.30 Forts.
- Begrepp
- Aktörer och deras relationer
Grupparbete 1
14.30 Kaffe
14.50 Forts.
- Lagar, förordningar och avtalsvillkor
- Utbyte av information mellan aktörer
Grupparbete 2
17.00 Slut dag 1

 

Dag 2  
   
08.30 Forts.
- Ansluta och avsluta anläggning
- Tillföra el till systemet
- Upprätthålla strukturdata och kundinformation
10.00 Kaffe
10.30 Forts.
- Upprätthålla strukturdata och kundinformation (forts)
- Upprätthålla momentan elbalans
Grupparbete 3
12.00 Lunch
13.00 Forts.
- Hantera mätvärden
- Avräkna nät och rapportera mätvärde
- Avräkna balans
14.30 Kaffe
15.00 Forts.
- Genomföra ekonomisk avräkning mot kund
- Versionshantering
Grupparbete 4
15.30 Avslutning
 

Mål och syfte

Utbildningen ger dig insikt och kunskap om elnäts- och elhandelsföretagens roller, inbördes samt gentemot elanvändaren. Du får kunskap om hur du uppträder professionellt och affärsmässigt och vilka regelverk som finns på elmarknaden. Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kunskap om hur Elmarknadshandboken kan användas på optimalt sätt i arbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny på elmarknaden eller som redan har en roll på elmarknaden men vill få övergripande kunskap om elnätsföretagens och elhandelsföretagens roller, inbördes och gentemot elanvändaren.

5 - 6 november 2024, StockholmLediga platser

Scandic Klara

Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm.

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. 
 

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag. 


Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i ett till tre år efter beställning, beroende av vilken webbkurs du beställt (se separata villkor). 
 
Bekräftelse/kallelse 
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut via e-post en till två veckor innan start.

Pris 
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.

Utbildning och konferens 
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika (gäller ej digitala utbildningar/webbinarium). Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell resa och logi.

Lärarutbildningar 
För deltagande på Energiföretagens lärarutbildningar krävs att du uppfyller uppställda förkunskapskrav. Fullständigt deltagande leder inte per automatik till godkännande. Du behöver även bli godkänd på de olika kunskapstesterna samt av våra huvudlärare bedömas lämplig utifrån ett ambassadörsperspektiv och som företrädare för EBR/ESA. 

Att vara lärare inom Energiföretagens utbildningskoncept 
Vid godkännande kommer du få tillgång till Energiföretagens lärarmaterial och utbildningsspecifikation inom de utbildningskoncept som du blivit godkänd för. För att få bedriva utbildning med detta material behöver du även anlitas av en eller flera av Energiföretagen godkända utbildningsanordnare inom aktuellt utbildningskoncept. 


All utbildning inom Energiföretagens utbildningskoncept ska genomföras i enlighet med Energiföretagens vid var tid gällande utbildningsmaterial (lärarmaterial, utbildningsspecifikation och deltagarmaterial) för det utbildningskoncept som är aktuellt. Energiföretagen äger samtliga immateriella rättigheter till detta material. 


Utbildningsmaterialet får endast användas i utbildningssyfte inom ramen för det utbildningskoncept som det är avsett för. Det får inte, helt eller delvis, sammanblandas med annat material, kopieras eller spridas till utomstående. Utbildningsspecifikationen och lärarmaterialet är endast avsett för dig som lärare och får inte spridas till deltagare eller tredje man. 


Utbildningsmaterialet får inte heller ändras av annan än Energiföretagen. Viss målgruppsanpassning i syfte att underlätta lärandet är dock tillåten avseende den del av utbildningsmaterialet som avser lärarmaterial, med undantag för slutprov. Sådan målgruppsanpassning får endast avse mindre justeringar av bildernas antal eller ordningsföljd men inga som helst ändringar får ske avseende bildernas innehåll. Beträffande slutprov är ingen målgruppsanpassning tillåten varför inga som helst ändringar får ske. 


Som lärare har du skyldighet att inför varje utbildningstillfälle kontrollera att den aktuella utbildningsanordnaren har avtal med Energiföretagen avseende det utbildningskoncept som utbildningstillfället avser. Saknas sådant avtal får Energiföretagens utbildningsmaterial inte användas. 

För att bibehålla din behörighet som lärare krävs att du:

  • årligen genomför sammanlagt minst 5 utbildningstillfällen inom de olika utbildningskoncept som du är godkänd för. Samtliga utbildningstillfällen måste ha anordnats av en av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare. 
  • genomför årligt omcertifieringstest med godkänt resultat för de utbildningskoncept som du är godkänd för 
  • efterlever dessa villkor för lärare samt även i övrigt agerar professionellt, håller hög pedagogisk nivå och förmedlar korrekt och relevant information. 


Energiföretagen utför kontinuerligt kvalitetskontroller av godkända lärare. Efterlever du som lärare inte dessa villkor kan åtgärder från Energiföretagen vidtas i form av varningar och eller återkallelse av lärarcertifikat. Återkallelse av lärarcertifikat innebär att du som lärare inte får genomföra utbildningar inom de utbildningskoncept som återkallelsen avser samt att din behörighet till dessa lärarmaterial stängs. 


Läraren ansvarar för att underrätta Energiföretagen om förändringar gällande dennes kontaktuppgifter som e-post, postadress etc. Förändringar meddelas via wattityd@energiforetagen.se

Webbinarium  
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.  

Webbkurs
Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA Q under intygets giltighetstid.  

Ångerrätt för webbkurs
Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog bokningsbekräftelsen och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Ombokning av webbkurs
Ombokning till annan person/deltagare får ske upp till 6 månader efter mottagande av bokningsbekräftelse och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%). 

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomförd utbildning och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden. 

Avbokning/ombokning av utbildning eller konferens 
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till utbildning@energiforetagen.se 


Avbokning från en webbkurs får endast ske innan webbkursen påbörjas. 


Vid avbokning utbildning eller konferens: 

  • mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift.
  • vid senare avbokning debiteras 100% deltagaravgift. 


Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start. 


Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter. 


Har du blivit sjuk och kan styrka detta med läkarintyg återbetalas hela utbildningsavgiften (gäller ej webbkurs). 

Hållbarhet 
Vi på Energiföretagen har valt att arbeta med konferensanläggningar som är måna om människa och planet, som aktivt arbetar för att driva sitt dagliga arbete så hållbart som möjligt. För att minska klimatpåverkan kopplad till denna konferens vill vi uppmuntra dig som deltagare att resa på ett hållbart sätt, till exempel med tåg eller samåkande i bil med andra deltagare.  

Matpreferenser 
Matpreferenser ska alltid föranmälas. De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista


Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig. Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser. 

Fotografering/filmning 
I syfte att dokumentera och kommunicera konferensen/utbildningen, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort. 

Inställd utbildning/konferens
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildning och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare/föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas.  


Energiföretagen ansvarar inte för deltagares uppkomna kostnader som till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens samt tillämpar i övrigt köplagen. 

Force majeure
Om Energiföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden vad gäller utbildning, produkter och tjänster på grund av omständighet som Energiföretagen inte kunnat råda över, såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, ändrad författning, strejk, blockad, lockout eller annat som står utanför vår kontroll ska detta utgöra befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Tekniska förutsättningar
Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs, webbinarium samt övriga digitala evenemang som beror på deltagarens utrustning, programvara och/eller internetabonnemang. 

Nöjd kund-åtagande 
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående (senast 14 dagar efter genomförd aktivitet) kontakta oss på utbildning@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet. 

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.  

Kontakt
Om du önskar mer information eller har frågor, ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning som du hittar på www.energiforetagen.se


Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Utbildning
Telefon: 08 677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se