Ren energipaketet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I december 2018 beslutade EU om ett omfattande regelverkspaket "Ren energi för alla i Europa" (Clean energy package, även kallat "Vinterpaketet"). Syftet med regelverket är leva upp till Parisavtalets åtagande och göra EU ledande i världens omställning till ren energi. Genomförandet i svensk lagstiftning har dragit ut på tiden men första delarna kring nätverksamhet väntas träda i kraft 1 juli 2022 enligt förslag i proposition.

I februari 2020 presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) sin tolkning av ändringarna i EU-lagstiftningen på elmarknadsområdet och gav förslag till nationella lagändringar till följd av kraven. Här hittar du information hos Energimarknadsinspektionen.

Regeringens slutliga förslag för genomförandet har dragit ut på tiden och först strax före årskiftet 2022, ett år försenat, la regeringen fram en lagrådsremiss med lagförslag om ändringar i nätverksamheten. Detta skulle senare under året kompletteras med ytterligare lagförslag gällande övriga delar som rör konsumentskydd, aggregering och energigemenskaper.

Flera förändringar år 2023 – Ren energipaketet infört i lagen

I mitten av februari 2023 presenterades en proposition med både ändrade och nya kundbestämmelser i ellagen samt ett helt nytt regelverk kring aggregatorrollen. I slutet av april 2023 fattade riksdagen beslut om ändringar i ellagen avseende leverans av el och aggregering, vilket Energiföretagen belyste i ett webbinarium i mars.

Bestämmelserna i ellagen ska ge kunderna möjlighet att aktivt delta i och bidra till energiomställningen samtidigt som kundskyddet stärks. Genom aggregering skapas möjlighet för kunder att bidra med efterfrågeflexibilitet på marknaden. Exempel på förändringar är att:

  • vissa bestämmelser som hittills bara gällt konsumenter ska omfatta alla elanvändare.
  • brytkostnad regleras hårdare.
  • kunder aktivt måste samtycka för att det ska vara möjligt med timprisavtal.
  • en leverantör av aggregeringstjänster ska få tillträde till elmarknaderna.
  • balansansvar krävs för aggregeringstjänster.

Detta innebär att de sista delarna av EU:s Ren energipaket införs i svensk lagstiftning. Ändringarna skulle träda i kraft redan den 1 juni 2023 och kan läsas om i denna nyhet från Energiföretagen från april 2023.

Den 1 juni 2023 trädde alltså många ändringar i ellagen i kraft. Enligt 9 kap 21 § första stycket elfte punkten ellagen (1997:857) ska det finnas uppgifter i elavtalet om var kunden kan hitta information om elhandelsföretagets priser, övriga tjänster och villkor samt om konsumenträttigheter.

Ett kontinuerligt arbete

Energiföretagen arbetar aktivt med att bevaka och påverka utformning av lagförslagen som ska genomföras i Sverige. Vi kommunicerar löpande det arbete som görs och samlar informationen här. Om du inte hittar det du söker kan du prova att söka bland våra medlemsnyheter eller kontaka oss.

I nyhetsflödet - Ren energipaketet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se