Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1.3 Allmänna fordringar

Huvudinnehåll

En tidig kontakt med nätägaren är av stor betydelse för att till exempel. rörförläggning, kanalisation och serviskabelförband utförs på rätt sätt samt att anslutning kan ske i rätt tid. Nätägaren kan behöva utföra förstärkningsarbeten i sitt nät för att kunna ansluta den nya anläggningen.

Kundanläggning med systemspänning 400 V kan enligt SS 437 0102 utföras som fördelningssystem TN-S eller TN-C men Energiföretagen Sverige och dess medlemmar förordar att servisledningen utförs som TN-C-system.

I handboken ”Eldistributionsnät med femledarsystem” ges en utförlig beskrivning av både TN-S och TN-C. Du kan ladda ner den längst ner på sidan.

Anmärkning
I vissa installationer ska enligt SS 437 0102 matningen utföras med matningssystem TN-C:

  • I äldre installationer där servisledningar byts ut och TN-C-system förekommer inom byggnaden.
  • Där parallella matningar, till exempel reservkraft, till elnätet används i installationen, till exempel generatorer och/eller UPS-system.

Elmateriel (belastningsobjekt), ansluten till eller avsedd att anslutas till elnät för lågspänning, ska uppfylla kraven enligt god elsäkerhetsteknisk praxis inom EES samt gällande EMC-krav. Utförande enligt svensk standard anses uppfylla säkerhetskraven om inte annat visas.

Samråd ska ske med nätägaren innan belastningsobjekt som riskerar att orsaka störningar ansluts.

De överspänningar som kan komma in i kundanläggningen och de som kan alstras i anläggningen ska inte försämra den normala elmiljön, definierad i SS-EN 61000-2-2. Likaså ska anslutna belastningsobjekt vara anpassade till den normala elmiljön.

Anmärkning
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för ett nät innebär att detta jämte anslutna apparater och bruksföremål inte stör varandra. Hänsyn tas till de störningar som kan uppstå, exempelvis:

  • Spänningsfluktuationer vid varierande effektuttag eller på grund av effektstyrning som överstiger tillåtna värden enligt svensk standard.
  • Osymmetrisk belastning.
  • Störningar från direktstart av motorer, värmepumpar, vattenvärmare av genomströmningstyp, svetsaggregat eller dylikt. Notera att SS 437 01 02 ställer krav på att det före idrifttagning av motorer och andra apparater vars startström överstiger 1,5 gånger mätarsäkringens märkström bör ske samråd med elnätsföretaget.
  • Övertoner som överstiger i svensk standard angivna gränsvärden, se SS-EN 50160.
  • Dämpning av nätägarens impulser för styrning, mätvärdesöverföring etc eller signalering i frekvensband som är reserverade.

Här kan du ladda ner Eldistributionsnät med femledarsystem som pdf-fil.