Rubrik och ingress till innehållet på sidan

10. Uppdateringar i AMI-Handboken

Huvudinnehåll

Följande uppdateringar har gjorts:

Typ

Datum 

Kapitel

Namn

Kommentar

2017-06-21 1.6

Auktorisation som elinstallatör

Anpassning till nya elinstallationsregler

2017-06-15 1.5

Anmälan till nätägaren av elinstallationsarbeten

Anpassning till nya elinstallationsregler samt harmonisering med Elmarknadshandboken

2017-06-14 1.9

Anslutning av produktionsanläggningar

Hänvisning till ”Handledning för Anslutning av elproduktion i elnätet” tillagd

2017-06-14 1.10

Anslutning av infrastruktur för laddning av elbilar

Nytt avsnitt om anslutning av laddinfrastruktur

2017-03-15 1.2

IBH - Anslutning av kundanläggningar >1-36 kV till elnätet

Ny version av publikationen publicerad (Anslutning av kundanläggningar >1-36 kV till elnätet)

2017-03-07 1.3 Allmänna fordringar för anslutning Ny version av publikationen publicerad (Eldistributionsnät med
femledarsystem)

2015-09-30 2.3 Elmätningshandboken
Krav, råd och rekommendationer om mätning på elmarknaden
Ny version av publikationen publicerad

2015-06-16 1.2 IBH - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet Ny version av publikationen publicerad (IBH 14)
 

 

 2015-02-10  4 Aktuell lag och standard som berör Anslutning, Mätning och Installation Listan uppdaterat med information om ny standard SS 437 01 02

2014-07-03 4 Aktuell lag och standard som berör Anslutning, Mätning och Installation Nyhet! Rabatt på standarder från SEK Svensk Elstandard

2013-12-13 Samtliga AMI-Handboken Genomgång och uppdatering av samtliga kapitel.

2012-09-20

1.8

Tredimensionell fastighetsbildning

Ny publikationen som ger råd om hur man hanterar elanslutningen till befintliga fastigheter som görs om till 3D fastigheter och nyproduktion av 3D fastigheter.

2012-06-25

4.

Aktuell lag och standard som berör Anslutning, Mätning och Installation

Nu även med handböcker och författningar

2012-05-04

-

Innehållsförteckning

Uppdaterad "spelplan"

2012-04-04

6.

Allmänna avtalsvillkor med tillhörande råd

Allmänna avtalsvillkor 2012 NÄT

2011-03-29

1.4

1.4 Anslutning av nya kundanläggningar till elnätet

Ny broschyr ”För Dig som behöver elanslutning inom intervallet från 80 till 1 500 Ampere”. Broschyren baseras på den sedan tidigare införda broschyren ”För Dig som behöver EL till din fastighet, med max säkring 63 A” som nu även har fått en ny layout. 

2011-02-16

2.4

2.4 Kontrollsystem för elmätare - Rikstäckande stickprov och inrapportering av felfunktioner

Uppdaterat informationen kring branschens gemensamma stickprovskontroller.

2010-11-18

1.6

1.6 Behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2007:2 & ELSÄK-FS 2010:4

Uppdaterad med avseende på ändringsföreskriften, ELSÄK-FS 2010:4, till Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2).

2010-11-18

1.7

1.7 Svensk Energis principer för anslutningsavgifter

Uppdaterad med avseende på Energimarknadsinspektionens PM, 2010:06, om anslutningsavgifter.

2010-09-17

2.3

Krav, råd och rekommendationer
om mätning på
elmarknaden

Krav, Råd och Rekommendationer om mätning på elmarknaden (KRR) är en ny handbok vars innehåll är i stort begränsat till mätsystemet, dvs. elmätare och mättransformatorer. Handbokens är tänk att utgöra ett stöd till all personal på elnätsföretag som arbetar med dimensionering och kontroll av mätsystem.

2010-09-17

2.3

Verifiering av mätsystem

I och med att SWEDAC:s föreskrifter STAFS 2009:8 och 2009:9 trädde i kraft 1 juli 2010 är dessa rapporter och protokoll inte längre tillämpliga.

2010-06-15

3.5 och 3.6

Tekniska anvisningar för anslutning av reservkraft
och Stationära reservkraftanläggningar, anvisningar för säker drift

AMI har under kapitel 3 uppdaterats med anvisningar för reservkraft.
Mobila och stationära reservkraftanläggningar under kapitel 3.5
Stationära reservkraftanläggningar med anvisning om kategoriindelning under kapitel 3.6.

2009-09-04

6.

Allmänna avtalsvillkor med tillhörande råd

Den 1 juli 2009 träder överenskommelsen om de nya villkoren i kraft. NÄT 2009 K har kommit istället för NÄT 2004 K (rev), NÄT 2009 N istället för NÄT 2004 N (rev) och NÄT 2009 H istället för NÄT 2004 H (rev).

2009-06-29

3.2

Märkning

Installatören ansvarar för att märkning på mätarplatsen med tillhörande mätarsäkring överensstämmer med tillhörande littera på anläggningens gruppcentral

 2009-02-24

4.

Aktuell standard som berör Anslutning, Mätning och Installation

SS 436 21 02,  "Ställverk i andra lokaler än driftrum – Uppställning och utförande" blev upphävd 2003-12-15 och ersattes av SS 4362101, "Ställverksrum i byggnader" utgåva 3.

2008-12-11

9.

Elmarknadshandboken

Sidan om Elmarknadshandboken har uppdaterats med information om Organisationen för Elmarknadsutveckling

2008-12-11

2.2

Mätförordning och föreskrift

Sidan har uppdaterats då SWEDAC har beslutat sin föreskrift den 24 oktober 2008.  

2008-09-01

2.2

Mätförordning och föreskrift

Sidan har uppdaterats då Svensk Energi har besvarat SWEDAC:s remiss den 14 augusti 2008. Nu kan du ta del av Svensk Energis hela remissvar. 

2008-06-26

1.5

Anmälan till nätägaren av elinstallationsarbeten

Branschen har enats om nya blanketter för För- och färdiganmälan vilket även har resulterat i en helt ny rutin mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag. Den nya rutinen medför en mer affärskorrekt uppgörelse mellan kunden och elnätsföretaget som i slutändan förväntas resultera i fler nöjda kunder.

2008-06-24

2.2

Mätförordning och föreskrift

Sidan har uppdaterats då SWEDAC den 16 juni 2008 har remitterat sin föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2008:X) om mätsystem och föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2008:Y) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi. Ta del av remissen och lämna synpunkter till Svensk Energi senast den 1 augusti 2008.

2007-10-26

1.6

Behörighetsföreskrifter ELSAK-FS 2007:2

Ny behörighetsföreskrift, ELSÄK-FS 2007:2, från Elsäkerhetsverket trädde i kraft den 20 oktober 2007. Samtidigt upphör den tidigare föreskriften ELSÄK-FS 1996:2 att gälla.

2007-10-26

1.6

Behörighetsföreskrifter ELSAK-FS 1996:2 med tillägg och ändringar

Sidan har ersätts av 1.6 Behörighetsföreskrifter ELSAK-FS 2007:2, se även punkten ovan.

2007-09-20

2.2

Mätförordning och föreskrift

Sidan har uppdaterats då Energimarknadsinspektionen (EMI) har publicerat och offentliggjort den nya mätföreskriften STEMFS 2007:5. Den nya föreskriften kommer att träda i kraft den 1 oktober 2007.

2007-08-03

2.2

Mätförordning och föreskrift

Sidan har uppdaterats då energimarknadsinspektionen har beslutat om ny föreskrift. Den nya föreskriften kommer att träda i kraft den 1 oktober 2007. Föreskriften finns dock ännu inte tillgänglig men förväntas vara tryckt och utgiven under augusti månad 2007.

2007-07-18

5.2

Icke koncessionspliktiga nät

Sidan har uppdaterats då regeringen har utfärdat en förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). De nya bestämmelserna gäller from den 1 juni 2007.

2007-07-18

5.2.1

Koncessionshavarens rättigheter

Sidan har uppdaterats då regeringen har utfärdat en förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). De nya bestämmelserna gäller from den 1 juni 2007.

2007-07-18

5.2.2

Undantagna från koncessionskravet

Sidan har ersätts av 5.2.2 Kriterier för undantag från koncessionskravet, se även punkten nedan.

2007-07-18

5.2.2

Kriterier för undantag från koncessionskravet

Sidan har uppdaterats då regeringen har utfärdat en förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). De nya bestämmelserna gäller from den 1 juni 2007.

2007-07-18

5.2.3

Interna nät

Sidan har uppdaterats då regeringen har utfärdat en förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). De nya bestämmelserna gäller from den 1 juni 2007.

2007-07-18

5.2.4

Undantagen i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Sidan har uppdaterats då regeringen har utfärdat en förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). De nya bestämmelserna gäller from den 1 juni 2007.

2007-07-18

5.2.5

Övergångsbestämmelser

Sidan har uppdaterats då regeringen har utfärdat en förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). De nya bestämmelserna gäller from den 1 juni 2007.