Elområden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

2011 delades Sverige i fyra elområden. Gränserna mellan elområdena går där man bedömde att elnäten behöver förstärkas för att kunna transportera mer el inom Sverige. Införandet av elområden skulle stimulera till investeringar i ny elproduktion där det fanns ett underskott på el, och till att tydliggöra var elnäten behövde förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriserna varierar alltså mellan områdena och vid olika tidpunkter. Du kan läsa mer om elområden på Energimarknadsinspektionens hemsida

Vad innebär elområden för elkunden?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el, i Sverige och även de länder som är sammankopplade med den svenska elmarknaden, liksom elnätens förmåga att transportera el inom Sverige (framför allt från norr till söder). För elkunden innebär elområden att elpriserna periodvis varierar även inom Sverige. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det finns överskott på elproduktion. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el.

Översyn av elområdena

Våren 2023 pågår en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk. Arbetet är ett steg i införandet av EU:s inre marknad för el. Översynen betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning förändras. Läs om översynen hos Svenska kraftnät.

Tidplanen för den gemensamma europeiska elområdesöversynen har uppdaterats enligt ett gemensamt beslut av de europeiska TSO:erna. Förslag om eventuell förändring av elområden publiceras i februari 2024. Förslaget ska lämnas till alla berörda medlemsstater eller deras utsedda tillsynsmyndigheter. För Sveriges del ser det ut som att den nationella beslutsinstansen blir regeringen. Vid ett beslut om förändring av elområden kan förändringen vara genomförd som tidigast under 2027.

Vad kan jag som kund göra?

Som kund lönar det sig alltid att vara aktiv på elmarknaden, och söka det elavtal hos ett elhandelsföretag som passar bäst. Använder ditt hushåll mycket el och du har eluppvärmning (någon form av värmepump eller direktverkande el) är det extra viktigt att vara aktiv och göra ett medvetet val. Du kan läsa mer om olika avtal hos till exempel hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se