Kärnkraftens funktion och produktion

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kärnkraft är en effektiv och driftsäker teknik för elproduktion. Den har låga produktionskostnader och är praktiskt taget fri från försurande och klimatpåverkande utsläpp. Kärnkraften omgärdas också av höga säkerhetskrav. I Sverige finns tolv reaktorer i de tre kärnkraftverken Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Sex av dessa är i drift. Tillsammans svarar de för 25 till 35 procent av den el vi producerar i Sverige under ett år.

Ett kärnkraftverk är ett värmekraftverk. Vatten värms så att ånga bildas, som sedan driver en turbin. På turbinen sitter en generator som omvandlar rörelseenergin i rotationen till elektricitet. Värmen som krävs för att tillverka ånga i reaktorn uppstår när bränslet i reaktorn, uran-235, klyvs med hjälp av kärnpartiklar, så kallade neutroner.

Svenska reaktorer är så kallade lättvattenreaktorer. De använder vanligt vatten som kylmedel och som så kallad moderator (ämne för att bromsa neutronernas hastighet och därmed sänka energin). Lättvattenreaktorn är den absolut vanligaste reaktortypen i världen.

Två typer av reaktorer i Sverige

Svenska kärnkraftverk har två typer av reaktorer: kokvattenreaktorer och tryckvattenreaktorer. Båda är av sorten lättvattenreaktorer. I en tryckvattenreaktor är trycket på reaktorvattnet så högt att vattnet inte kan koka. Det varma vattnet värmer en annan vattenkrets där vattnet kokar till ånga som driver ångturbinerna och generatorn. I en kokvattenreaktor används samma vatten i reaktorn som i turbinerna.

Båda typerna av reaktorer är byggda som kondenskraftverk, det vill säga producerar bara el. Den varma ångan som till slut lämnar ångturbinen kyls ned med havsvatten i en så kallad kondensor. Havsvattnet värms då upp med cirka 10 grader innan det släpps ut i havet igen.

Sverige har tolv reaktorer på tre platser, varav sex är i drift (sedan Barsebäck stängt sina två reaktorer samt Oskarshamn och Ringhals stängt två reaktorer vardera):

  • I Ringhals finns två tryckvattenreaktorer.
  • I Forsmark finns tre kokvattenreaktorer.
  • I Oskarshamn finns en kokvattenreaktor.

Den samlade effekten i kärnkraften var i början av år 2023 cirka 6 900 MW (Megawatt = tusen kilowatt).

Kärnkraftsproduktionen i Sverige

År 2022 var den totala elproduktionen i Sverige preliminärt knappt 170 TWh (terawattimmar = miljarder kilowattimmar) varav kärnkraften svarade för cirka 50 TWh. De svenska kärnkraftverken har i genomsnitt haft en energitillgänglighet på drygt 78 procent. Det är i nivå med genomsnittet i världen. Läs kärnkraftsstatistiken på IAEA:s webbplats.

Målet är att lägga grunden för en livslängd för kvarvarande sex reaktorer på upp till 60 år.