Kärnkraftens funktion och produktion

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kärnkraft är en effektiv och driftsäker teknik för elproduktion. Den har låga produktionskostnader och är praktiskt taget fri från försurande och klimatpåverkande utsläpp. Kärnkraften omgärdas också av höga säkerhetskrav. I Sverige finns tolv reaktorer i de tre kärnkraftverken Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Tio av dessa är i drift. Tillsammans svarar de för mellan 35 till 45 procent av den el vi producerar i Sverige under ett år.

Ett kärnkraftverk är ett värmekraftverk. Vatten värms så att ånga bildas, som sedan driver en turbin. På turbinen sitter en generator som omvandlar rörelseenergin i rotationen till elektricitet. Värmen som krävs för att tillverka ånga i reaktorn uppstår när bränslet i reaktorn, uran-235, klyvs med hjälp av kärnpartiklar, så kallade neutroner.

Svenska reaktorer är så kallade lättvattenreaktorer. De använder vanligt vatten som kylmedel och som så kallad moderator (ämne för att bromsa neutronernas hastighet och därmed sänka energin). Lättvattenreaktorn är den absolut vanligaste reaktortypen i världen.

Två typer av reaktorer i Sverige

Svenska kärnkraftverk har två typer av reaktorer: kokvattenreaktorer och tryckvattenreaktorer. Båda är av sorten lättvattenreaktorer. I en tryckvattenreaktor är trycket på reaktorvattnet så högt att vattnet inte kan koka. Det varma vattnet värmer en annan vattenkrets där vattnet kokar till ånga som driver ångturbinerna och generatorn. I en kokvattenreaktor används samma vatten i reaktorn som i turbinerna.

Båda typerna av reaktorer är byggda som kondenskraftverk, det vill säga producerar bara el. Den varma ångan som till slut lämnar ångturbinen kyls ned med havsvatten i en så kallad kondensor. Havsvattnet värms då upp med cirka 10 grader innan det släpps ut i havet igen.

Sverige har tolv reaktorer på tre platser, varav tio är i drift (sedan Barsebäck stängt sina två reaktorer):

  • I Ringhals finns tre tryckvattenreaktorer och en kokvattenreaktor.
  • I Forsmark finns tre kokvattenreaktorer.
  • I Oskarshamn finns tre kokvattenreaktorer.

Den samlade effekten i kärnkraften var i början av år 2016 cirka 9 700 MW (Megawatt = tusen kilowatt).

Kärnkraftsproduktionen i Sverige

År 2016 var den totala elproduktionen i Sverige preliminärt 151,7 TWh (terawattimmar = miljarder kilowattimmar) varav kärnkraften svarade för dryga 61 TWh. Under en längre tid har de svenska kärnkraftverken i genomsnitt haft en energitillgänglighet på över 80 procent. Det är högre än genomsnittet i världen på 75 procent. Omfattande moderniseringar och uppgraderingar av effekten i reaktorerna har dock sänkt tillgängligheten, på grund av minskad drifttid de senaste åren, och år 2015 hamnade den på 78 procent.

Målet är att lägga grunden för en livslängd för samtliga reaktorer på upp till 60 år. Efter år 2020 kommer Sverige har sex reaktorer i drift sedan ytterligare fyra reaktorer lagt ned sin drift, två i Ringhals och två i Oskarshamn.