Röj hinder för all el- och värmeproduktion

Publicerat av: Annika Johannesson ·

För att möta den ökade efterfrågan på fossilfri energi på ett kostnadseffektivt sätt behöver ett antal hinder för energiproduktionen tas bort. Tidslinjerna för hinderröjning pekar ut de viktigaste besluten och åtgärderna för att säkra produktionen. Det handlar både om generella åtgärder, som är gemensamma för alla kraftslag, och om specifika åtgärder för vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi samt fjärr- och kraftvärme.

Genom att röja hinder för produktion sänks trösklarna för att marknaden ska bygga ny produktion och reinvestera i befintlig. Då kommer marknaden att kunna realisera ett så kostnadseffektivt energisystem som möjligt. Det skapar goda förutsättningar för att vi ska få konkurrenskraftiga energikostnader, vilket i sin tur underlättar klimatomställningen och stärker Sveriges konkurrenskraft.  
Utöver det som presenteras i denna tidslinje krävs också ett antal åtgärder för respektive kraftslag: 
Röj hinder för vattenkraft 
Röj hinder för kärnkraft 
Röj hinder för vindkraft
Röj hinder för fjärr- och kraftvärme
Röj hinder för solenergi 

Röj hinder för kostnadseffektiv utbyggnad för all el- och värmeproduktion 

För att klimatmålen ska kunna nås i tid måste de identifierade hindren vara undanröjda senast år 2027. 

En viktig åtgärd är att korta tillståndsprocesser och markåtkomst för elnät. Detta är ett komplext område, så där finns det en särskild tidslinje framtagen, som du kan kika på här. Det är många parter inblandade, vilket kräver samverkan. Regeringen bör bland annat ta beslut som säkrar en bred samverkan i planeringen av stamnätet och elnätskapacitet. 

En annan åtgärd är att förbättra och effektivisera elmarknaden så att den fortsatt kan understödja omställningen. Även detta finns det en särskild tidslinje för, som du hittar här.

Den pågående Klimaträttsutredningen ska se över hur klimatnyttan kan få större tyngd i tillståndsprövningar. De förslag utredningen resulterar i bör genomföras snarast möjligt. Det behövs också en ökad lokal acceptans för energisystemets förändring och nyttan den kan bidra med. I tidslinjen föreslås att Energimyndigheten får i uppdrag att utreda detta. Myndigheten bör också ha en bredare bevakning av teknikutvecklingen. 

Titta närmare på tidslinjen Röj hinder för kostnadseffektiv utbyggnad av all el- och värmeproduktion.
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Har du frågor om tidslinjerna? Mejla gärna till Martin Olin, projektledare Färdplan energi.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se