Ok från Ei om att använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Svenska kraftnäts ansökan om att få använda maximalt 10 miljarder kronor av så kallade flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till fysiska personer. Detta är det första elstöd som beslutats om som gäller alla fyra elområden i Sverige. Syftet är att mildra effekterna av de höga elpriserna under november och december 2022.

Modellen som Ei nu beslutat om, efter Svenska kraftnäts förslag, innebär att elstödet till elområde ett och två blir 90 öre per kilowattimme, i elområde tre 126 öre per kilowattimme och i elområde fyra 129 öre per kilowattimme. Elstödet ges för 80 procent av den uppmätta elanvändningen hos kunden under perioden november–december 2022. Stödet gäller alla fysiska personer som hade ett gällande elnätsavtal med ett elnätsföretag den 31 december 2022.

Det här är det första elstödet som gäller alla fyra elområden i Sverige. Tidigare elstöd har bara gällt elområde tre och fyra.

Flaskhalsintäkter kallas även kapacitetsavgifter och uppstår vid prisskillnader mellan elområden. Svenska kraftnät kan använda kapacitetsavgifterna till att minska kostnaderna för elanvändare och producenter.

Läs mer om det nya stödet på Ei:s webbplats