Skatteverket vill se över skattereduktion för grön teknik

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Skatteverket föreslår i en hemställan till Finansdepartementet att det genomförs en översyn av reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik – batterier, solceller och laddstolpar – för att anpassas till teknikutvecklingen och om den bör differentieras.

 – Det är bra att Skatteverket nu föreslår att reglerna för skattereduktionen för grön teknik ses över så att onödiga hinder för bland annat hur installerade batterier får användas kan tas bort. Skatteverkets ställningstagande nyligen, om att villkora skattereduktionen för batterier med att de används för eget bruk, hindrar villaägare att hjälpa till att balansera elsystemet med egna batterier. Det är också rimligt med en översyn av reglerna utifrån teknikutvecklingen och om skattereduktionsnivåerna bör justeras, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och skatter på Energiföretagen Sverige.

Skatteverkets ställningstagande om skattereduktion för installation av batterier

Skatteverket publicerade den 25 januari ett nytt ställningstagande om förutsättningarna för skattereduktion för småhus- och vissa lägenhetsägares att få så kallat grönt skatteavdrag för installation av batterier. Skatteverket anser att skattereduktion kan medges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier) om systemet är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el. För att skattereduktion ska kunna medges krävs enligt Skatteverket att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.

Ställningstagandet tillämpas på preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare.

Skatteverket hemställer om översyn av reglerna för skattereduktionen för grön teknik

Skatteverket föreslår i en hemställan till Finansdepartementet den 5 februari att det reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik utreds. Skatteverket anser att utredningen bör bedöma om de nuvarande reglerna behöver anpassas till den teknikutveckling som skett inom området.

Om utredningen kommer fram till att nuvarande lagstiftning ska ändras bör förslag lämnas på om eller hur solcellssystem och system för egenproducerad el med bibehållen skattereduktion kan användas till annat än att producera eller lagra egenproducerad el. Utredningen bör enligt Skatteverket även se över om skattereduktionen fortsatt ska vara differentierad eller om skattereduktion ska ges med samma procentsats oavsett typ av installation.

Skatteverkets uppfattning är att det är angeläget att föreslagen utredning tillsätts så snart som möjligt. Reglerna om skattereduktion för grön teknik infördes den 1 januari 2021, men förutsättningarna för skattereduktion är i stort sett de samma som förutsättningarna för de tidigare bidragen enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och enligt förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi.

Den tekniska utvecklingen vad gäller solceller och system för lagring av egenproducerad el har genomgått stora förändringar sedan de statliga stöden infördes och möjligheten till alternativ användning än att förse det egna hushållet med egenproducerad el har ökat och är i dag en realitet för många fastighetsägare när det gäller att räkna hem en grön investering, anför Skatteverket.

Skatteverkets hemställan i sin helhet finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se