Svk ska analysera klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att analysera hur klimatförändringarna kan komma att påverka säkerheten i svenska dammar. I sitt pressmeddelande lyfter regeringen att antalet dammar som kan påverkas av klimatförändringarna är stort och att det därför viktigt att påbörja arbetet i tid. Energiföretagen och vattenkraftsproducenterna är aktiva inom dammsäkerhetsfrågorna tillsammans med ansvariga myndigheter.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande:

”Framtida effekter som beror på klimatförändringar så som värmeböljor, kraftiga regn och översvämningar, större mängder snö och is eller ras och skred kan vara sådant som kan påverka de svenska dammarna. Dessa ogynnsamma förhållanden kan i framtiden förekomma på sätt som vi i dagsläget inte upplever.

Regeringen har därför gett Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att i samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vattenkraftbranschen och andra relevanta aktörer analysera klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten

Svenska kraftnät ska också utreda och beskriva hur den nationella strategin för klimatanpassning och dess principer bör tillämpas inom dammsäkerhetsområdet samt vid behov föreslå åtgärder.” Läs mer om uppdraget här.

Energiföretagen och medlemsföretagen arbetar aktivt och löpande med dammsäkerhetsfrågor. Bland annat har Energiföretagen nyligen tillsammans med Svenska kraftnät, SveMin och SMHI har tagit fram en ny utgåva (årgång 2022) av ”Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar”. Riktlinjerna beskriver metoder för beräkning av höga till mycket extrema flöden och ställer krav på dammars flödesdimensionering. Läs mer här.

Energiföretagen Sverige och våra medlemmar är medvetna om riskerna klimatförändringarna för med sig och har tillsammans med ett antal medlemsföretag deltagit i Energiforsks projekt Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet. Syftet med projektet var att fördjupa kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på det svenska energisystemet och vilka åtgärder som krävs för att minska de negativa effekterna. Läs rapporten Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet. Ta del av rapporten.

Till Energiföretagen sida om dammsäkerhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se