Civilplikt inom elförsörjningen för robust energiförsörjning och stärkt totalförsvar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

En väl fungerande elförsörjning är en viktig förutsättning för hela samhällets motståndskraft i såväl fred som krig. Utan el stannar Sverige. Elförsörjningen är därför ett av de försörjningssystem som har stor betydelse för totalförsvaret. Kunskap och färdighet i reparationsberedskap är väsentligt för fortsatta elleveranser under krig. För att stärka det civila försvaret behövs pengar från staten.

Civilpliktiga inom elförsörjningen blir ett värdefullt stöd i beredskapen och Energiföretagen har därför drivit frågan om att återinföra civilplikten i Sverige. Det är över 15 år sedan som elförsörjning hade civilpliktiga senast.

Genom civilplikten ges en möjlighet att utbilda och krigsplacera personer som inte annars är verksamma inom energiföretag. Att andra relevanta yrkesgrupper utanför verksamhetsområdet identifieras, placeras in igen, och får repetitionsutbildning är viktigt då branschen har höga krav på elsäkerhet genom elnätsbranschens riktlinjer (EBR) att följa. 

– Det finns en stor lojalitet och stolthet i att arbeta inom energibranschen. Ett modernt totalförsvar kräver att ta ansvar för försvarsviljan och försvarsförmågan. Jag är övertygad om att viljan är stor att bidra i reparationsberedskapen som civilpliktig, säger Energiföretagens vd Åsa Petterson.

Tusen personer aktuella

Svenska kraftnät uppskattar att omkring tusen personer kan skrivas in som civilpliktiga och tillföras totalförsvarsviktiga verksamheter inom elförsörjningen. Civilpliktiga ska hjälpa till att laga och reparera elnäten, samt stärka bemanning av vattenkraftsstationer. Energiföretagen önskar på sikt att civilplikten utvidgas till fler yrkeskategorier, såsom skyddsvakter, som kan hjälpa till att skydda energiinfrastrukturen. 

Nästa steg i processen är att Svenska kraftnät och privata aktörer tillsammans bland annat tar fram förslag på personalbefattningar och utbildningsplanering av de kommande civilpliktsbefattningarna. Där deltar EBR i arbetet med utbildningsplanen för civilpliktiga. Dessutom för Svenska kraftnäts del att etablera en ingång för frivillig rekrytering och att knyta insatsstyrkan till höjd beredskap via avtal.

Ökad finansiering till det civila försvaret behövs

Civilpliktiga är en åtgärd för att stärka en motståndskraftig och resilient energiförsörjning. För att åstadkomma detta behövs såklart fler åtgärder. Finansieringen av civilpliktiga bör inte ske på bekostnad av beredskapsåtgärder, utan verkställas genom extra tillskott till elberedskapsanslaget, dock inte genom avgiften.

En av de viktigaste frågorna för oss inom energisektorn och privata näringslivet är finansieringsfrågan. För att stärka det civila försvaret behövs pengar från staten. Det är viktigt att samtidigt som det militära försvaret nu rustar upp så behöver det civila försvaret gå hand i hand i hand och rustas upp. 

För mer information

Ny sida hos Svenska kraftnät om civilplikt, med frågor och svar

Information om Svenska kraftnäts insatsstyrka

Pressmeddelande från Svenska kraftnät den 26 mars ”1 000 personer kan bli civilpliktiga inom elförsörjningen”

Läs även Energiföretagens debattartikel om civilplikten i Göteborgsposten från 14 januari i år

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se