Arena Energiaskor - nu som webbinarium

Den 20 april 2023 genomförs Arena Energiaskor som ett webbinarium från kl 10:00 till 14:30. Liksom tidigare år innehåller programmet intressanta föredrag och erfarenhetsutbyte, allt för att ge ökade kunskaper om energiaskor. Vi välkomnar många olika målgrupper till ett program som i år fokuserar på återvinning och behandling av energiaskor.

Varje år produceras drygt 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, såsom skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs.

Arena Energiaskor 2023 är näst intill en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Vi diskuterar utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, forskning och utveckling. Under dagen kommer vi att berätta om flera storskaliga projekt där salter och metaller tas ut från askorna. Jämförelse av dessa presenteras av forskare.

Bred målgrupp

Målgrupp för dagen är kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal och regional och nationell nivå inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning samt möjliga askanvändare, som entreprenörer, konsulter och forskare.

Ett nytt spännande program har tagits fram och nedan kan du se ett axplock av programmet som i år fokuserar på återvinning och behandling av energiaskor. Du kan  anmäla dig till Arena energiaskor 2023. Kontakta Lena Odenholm om du behöver hjälp med att anmäla dig eller Raziyeh Khodayari om du vill veta mer om programmet.

Mer om programmet

I år fokuserar vi åter på återföring, återvinning och behandling av energiaskor.

Frågan om återföring av bioaskor till skogen har aldrig varit så aktuellt som idag då återföring av bioaskor är en viktig förutsättning för skogens regenerationsförmåga. Stefan Andersson, erfaren markspecialist på Skogsstyrelsen gör en sammanfattning av de senaste årens forskningsprojekt inom Askprogrammet (Energiforsk) som visar hur man kan minska kostnaderna för askåterföring eller förbättra skogens motståndskraft och produktionsförmåga.

Slaggrus har i flera år använts till att sluttäcka deponier men deponierna är snart sluttäckta. Risken är att mängden avfall som måste deponeras ökar avsevärt om slaggruset inte återvinns. Slaggrus har goda egenskaper som anläggningsmaterial. Raul Grönholm från Sysav berättar om hur det kan göras på sätt som är säkert för hälsa och miljö och vilka utmaningar som fortfarande behöver hanteras. Harald Svensson från Stockholm Exergi berättar om användningen av bottenaskor. 

I vårt moderna samhälle ökar behovet av metaller samtidigt som vi vet att de är ändliga resurser. Därför måste återvinning av metaller öka och alternativa råvaror användas. Ett sådant material kan vara flygaska från avfallsförbränning.

Renova har under många år bedrivit forskning och utveckling inom detta område, vilket har lett till att en av världens första anläggningar för zinkåtervinning från aska har byggts på Renovas anläggning i Göteborg. I detta föredrag redogörs för hur detta har vuxit fram från idé till en fullskalig anläggning.

I Högbytorp norr om Stockholm bygger Ragnsells sin första Ash2Salt anläggning där man vill tvätta flygaskor så att de blir mindre farliga och kan förvaras på deponi för icke farligt avfall. Restprodukter från den nya behandlingen är olika former av kommersiella salter. Jonas Wibom, Ragnsells, berättar om statusen för projektet.

Sedan 2020 står en fullskalig anläggning för uttag av salter och metaller från askor klar vid den stora förbränningsanläggningen Vestforbrænding i Köpenhamn. HaloSep-processen behandlar flygaska från avfallsförbränning tillsammans med avfallssyra. Resultatet är en behandlad flygaska där giftiga former av tungmetaller avlägsnas, och askan kan omklassas som ett ofarligt avfall. Dessutom återvinns ett zinkkoncentrat och flera salter i processen och alla fraktioner från flygaskan kan återvinnas som värdefulla resurser för samhället. Henrik Jilvero från det nybildade företaget HaloSep AB berättar mer om processen och framtidsplaner.

Anders Lægreid koncernchef och Terje Landsgård hållbarhetsdirektör på NOAH  beskriver NOAHs tekniska lösningar för saltåtervinning, askor som insatsmaterial i betong och cement, gipsskivor från industrisyra och CO2-återvinning från rökgas.

Avfall Sverige har finansierat livscykelanalyser för off-site-behandling av flygaska från NOAH, Ragn-Sells och Terrateam. Projektet som genomförs av RISE presenteras av Cecilia Wästerlid som jobbar med LCA och Marjan Mousavi.

Webbinariet är kostnadsfritt!

Varmt välkomna till Arena Energiaskor!

 

Kontakt

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se