Arena Energiaskor

Den 28 -29 oktober 2021 genomförs Arena Energiaskor som ett webbinarium. Liksom tidigare år innehåller programmet intressanta föredrag, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om energiaskor.

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, som skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Restprodukten är energiaskan, som rätt använd kan vara en miljövänlig resurs i samhällsbygget.

Aktuella frågor och målgrupper

Arena Energiaskor 2021 den 28-29 oktober om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Här diskuteras utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, liksom det senaste inom regelverk, forskning och utveckling.

Målgrupp för dagen är kraftvärme- och fjärrvärmebolag. Dessutom myndigheter på lokal, regional och nationell nivå inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning. Till sist möjliga askanvändare, som entreprenörer, konsulter och forskare.

Ett nytt spännande program håller på att tas fram men nedan finns ett axplock ur programmet som i år fokuserar på återvinning och behandling av energiaskor. Du kan redan nu anmäla dig till Arena energiaskor 2021. Kontakta Lena Odenholm om du behöver hjälp med att anmäla dig eller Raziyeh Khodayari om du vill veta mer om programmet.

Seminariet genomförs digitalt på grund av Covid-19.

Mer om programmet
Arena Energiaskor fokuserar i år på att lyfta myndigheternas perspektiv kring askor och massor. Vi vill också skapa möjlighet till dialog mellan branschen och myndigheter. Se nedan ett axplock av programmets båda dagar.

Dag 1: Energiföretagens webbinarium om Miljöriktig användning av energiaskor

Torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 13.00–16.15. OBS: anmälan uppe till höger på denna sida.

Frågan om återföring av bioaskor till skogen har aldrig varit så aktuell som idag då återföring av bioaskor är en viktig förutsättning för skogens regenerationsförmåga. Stefan Andersson, erfaren markspecialist på Skogsstyrelsen, sammanfattar kunskapsläget, utmaningar och möjligheter för askåterföring till skogen. Han sitter även i styrgruppen för Askprogrammet och anknyter till pågående forskningsprojekt som presenteras dag 2 den 29 oktober (se längre ned).

På uppdrag från regeringen utreder Naturvårdsverket när avfall upphör att vara avfall, som avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas. Enligt uppdraget ska Naturvårdsverket analysera förutsättningar för end of waste-kriterier och bedöma om det är aktuellt att ta fram nationella end of waste-kriterier. Syftet är också att redovisa en möjlig plan för de avfallsströmmar som är mest prioriterade och relevanta. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 december 2021. Naturvårdsverket presenterar utredningen på webbinariet.

Naturvårdsverket berätta också om sitt arbete med vägledning om användning av askor och massor i anläggningsarbete.

När det gäller klassning av bottenaskor från energiåtervinning av avfall tog branschen för några år sedan fram en ny klassningsmetod men det saknas fortfarande en godkänd testmetod för utvärdering av HP14-ämnen. Mot bakgrund av detta pågår ett gemensamt nordiskt projekt som ska att ta fram en metod med bred acceptans hos myndigheter. Projektet blir färdigt under hösten 2021. Margareta Wahlström, VTT, är projektledare som ska redovisa resultaten på seminariet.

Dag 2: Energiforsks webbinarium om Miljöriktig användning av energiaskor

Fredagen den 29 oktober 2021 klockan 9.00–12.00. Anmälan till dag 2 görs separat till Energiforsk här.

Under detta webbinarium får du en bred inblick i senaste kunskapsläge om askor. Askprogrammet presenterar resultat och nyheter från forskningens tre fokusområden:

  • Skog och mark
  • Konstruktion
  • Miljö och kemi

Exempel från pågående forskningsprojekt är hur bottenaskor kan användas som ersättning eller komplement till cement, hur drönare kan återföra askans viktiga näringsämnen till skogen, hur skogsplantor kan ta upp kisel från återförd aska och att det tas fram materialspecifika underlag för askor att användas vid infrastrukturprojekt.

Kontakt

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se