Arena Energiaskor

Den 19 september på natursköna Långholmen i en fantastisk historisk miljö genomförs Arena Energiaskor. Liksom tidigare år innehåller programmet intressanta föredrag och erfarenhetsutbyte, allt för att ge ökade kunskaper om energiaskor. Vi välkomnar många olika målgrupper till ett program som i år fokuserar på återvinning och behandling av energiaskor. 

Varje år produceras drygt 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, såsom skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs.

Arena Energiaskor 2024 är en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Vi kommer att diskutera utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, forskning och utveckling. Under dagen kommer vi att berätta om flera storskaliga projekt i vilka salter och metaller tas ut från askorna. Jämförelse av dessa presenteras av forskare.

Missa inte middagen den 18 september kl.18:00 på Långholmens Värdshus där du det under gemensamma former får nätverka med kollegor i branschen

För att säkra en plats på konferensen måste vi ha din anmälan senast den 16 augusti!

Ur programmet:

Askåterföring till skogen:
Marie Kofod-Hansen Energiforsk, Maria Greger Stockholms universitet och Peter Ask, Sveaskog
Bioaskor kan göra stora nytta i skogen, men den mängd aska som återförs skulle kunna vara mycket större än idag. Vilka drivkrafter och utmaningar finns för ökad askåterföring? De presenterar aktuella forskningsresultat och diskuterar hur mer aska kan återföras till skogen.

Cirkulära anläggningsmassor i urban miljö:
Björn Schoneborg, Rise
Det finns ett stort behov av material för att bygga anläggningar i våra städer. Den hållbara strategin är att först använda olika biprodukter och restmaterial innan vi bryter icke förnybart berg. Björn Schoneborg visar hur det är möjligt att ersätta krossad ballast med exempelvis slaggrus eller krossad betong och asfalt i konstruktion av gator, gång och cykelvägar, industriytor eller andra hårdgjorda ytor.

Klassning av flygaska behandlad med HaloSep processen och presentation av de olika vägarna till nyttogörande
Henrik Jilvero, Halosep
Det finns en förvirring kring klassning av avfall. Termen ”icke-farligt avfall” nämns i både avfallslagstiftningen och deponilagstiftningen. Henrik Jilvero reder ut begreppen och redogör för de satsningar de gör på användning av behandlad flygaska i Danmark.

Användning av slaggrus i anläggningsbyggen - erfarenheter, möjligheter och utmaningar
Raul Grönholm, Sysav Utveckling
Sysav har flera pågående och avslutade projekt med slaggrus exempelvis i Trelleborgs hamn, återvinningscentralerna i Ystad och Lund och det pågår diskussion med Malmös Gatukontor om att använda slaggrus till gator i Malmö.  Raul Grönholm, verksamhetsutvecklare för Sysav berättar om tekniska detaljer, miljöfrågor och hur slaggrus hanteras när anläggningarna rivs i framtiden.

Från aska till zink, utmaningar och möjligheter med ett nytt material på marknaden
Karin Karlfeldt-Fedje, Renova
Det kommunala avfalls- och återvinningsföretaget Renova har tillsammans med bland annat B&W Völund arbetat med att utveckla en process för att utvinna zink från avfallsflygaska, vilken nu finns på plats i fullskala på Renovas avfallsförbränningsanläggning Sävenäs. I denna presentation kommer bland annat utmaningarna och möjligheterna med att implementera en fullskalig återvinningsprocess i en befintlig avfallsförbränningsanläggning och avsättning av ett nytt material på marknaden diskuteras. 

Återvinning av värdefulla resurser ur förbränningsrester
Jonas Wibom, Ragn-Sells
I rökgasreningsrester från energiåtervinning ur avfall finns det värdefulla resurser som går att återvinna, men även oönskade ämnen som behöver avlägsnas ur kretsloppet. På Högbytorp utanför Stockholm har Ragn-Sells byggt världens första anläggning för återvinning av rena kloridsalter ur rökgasreningsresten. I förbränningsresterna finns även andra mineraler och metaller som går att återvinna i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Om erfarenheterna och utmaningarna med det berättar Jonas Wibom, Affärsutvecklingschef på Ragn-Sells Treatment & Detox AB. 

Ny teknik möjliggör större återvinningsgrad än vad som tidigare varit tekniskt möjligt.
Tove Stuhr Sjøblom, VD NOAH Solutions

Cementindustrin, vilka möjligheter och utmaningar finns att använda slaggrus?Alireza Bahrami, Högskolan i Gävle

Användningen av bottenaska i cement och betong kan främst minska behovet av att utvinna och använda naturresurser såsom kalksten och ballast samt minska utsläppen av koldioxid från betongkonstruktioner. För att använda bottenaskor i cement och betong är det viktigt att de uppfyller nödvändiga tekniska krav och är fri från tungmetaller eller skadliga ämnen för hälsan och miljön. Alireza Bahrami, Docent i konstruktion och byggnadsteknik på Högskolan i Gävle, berättar om utmaningar och möjligheter att använda bottenaskor i cement och betong.

Detaljerat program i pdf format finner du under programfilken.

För att säkra en plats på konferensen måste vi ha din anmälan senast den 16 augusti!

I år håller vi till på natursköna Långholmen i en fantastisk historisk miljö.

Hålltider för dagen:
Kl.09:00 Registrering och kaffe
Kl.09:30 Inledning - Askornas roll i ett hållbart energisystem
Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige
Kl.12:00 Lunch
Kl.14:30 Eftermiddagsfika
Kl.16:15 Summering av dagen och avslut

Här finner du programmet i PDF format

Målgrupp

För dagen är kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal-, och regionalnivå både inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning och på central nivå, möjliga askanvändare såsom entreprenörer, konsulter och forskare.

 

19 september 2024, Stockholm - LångholmenLediga platser

Långholmen

Långholmen, Långholmsmuren 20, 11733 Stockholm.

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor.

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag.

Bekräftelse – kallelse
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut en till två veckor innan start via e-post

Pris
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.
Arrangemang
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika. Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell logi.

Webbinarium
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%).

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomfört arrangemang om inte annat avtalats

Avbokning/ombokning
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till administration@energiforetagen.se

Avbokning från ett webbinarium får endast ske innan webbinariet påbörjas.
Vid avbokning/ombokning till annat datum
• mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift
• Vid senare avbokning debiteras 100% av deltagaravgiften

Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start.

Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter.
Har du blivit sjuk och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas avgiften.

Kostpreferenser
Kostpreferenser ska alltid föranmälas.
De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista.
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/allergener

Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig.
Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser.

Fotografering/filmning
I syfte att dokumentera och kommunicera arrangemanget, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort.

Inställt arrangemang
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga arrangemang i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas
Energiföretagen svarar inte, för hos deltagaren, uppkomna kostnader, till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens och tillämpar i övrigt köplagen.

Force majeure
Energiföretagen ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Nöjd-kund-åtagande
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående kontakta oss på administration@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet.

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.
Du kan ta del av policyn i sin helhet via nedanstående länk.
Energiföretagens integritetspolicy

Om du önskar mer information eller har frågor, vänligen kontakta respektive administratör för arrangemanget

Kontakt

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: Ekonomi & Organisation
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se