Elhandlarcentrisk slutkundsmarknad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb, men på grund av att nödvändig lagstiftning dröjer pausades arbetet hösten 2020. Energiföretagen beklagar de många förseningarna som inneburit mycket arbete för såväl Svk som branschen, samtidigt som framtiden för både hubben och den elhandlarcentriska modellen är fortsatt oklar.

Redan 2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i sitt regleringsbrev regeringens uppdrag att lämna förslag till övergripande ramverk för en modell för informationshantering som bedöms vara mest lämplig för framtida svenska förhållanden. Uppdraget redovisades i juni 2014. I rapporten lämnade Ei förslag på en framtida informationshanteringsmodell, det vill säga hur data kommuniceras mellan marknadsaktörer, var data lagras och hur det görs tillgängligt för olika aktörer. Dessutom angav Ei vilka processer på elmarknaden som ska omfattas av en förändrad informationshanteringsmodell och vilken typ av data som ska omfattas.

Regeringsuppdragen 2015

I uppdragen från regeringen som kom i juni 2015 gav man Svenska kraftnät (Svk) i uppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell, se uppdrag. Dessutom gav man Ei i uppdrag att utreda och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att möjliggöra en central informationshanteringsmodell som stödjer en elhandlarcentrisk marknadsmodell, se uppdrag.

Den del av uppdraget som avsåg att redovisa informationshanteringsmodellens utformning redovisades i juni 2016. Den del som avsåg författningsändringar redovisades i juni 2017.

2020 - Svk pausar arbetet med hubben 

I september 2020 fattade Svk beslut att pausa arbetet med hubben, detta eftersom en ny lag som möjliggör hubben inte kommer finnas på plats förrän om tidigast två år. Läs vidare på Svk:s hemsida.

Vidareframgår  i budgetpropositionen (2020) att den kommande propositionen om elmarknadshubben inte ska baseras på en elhandlarcentrisk modell. Först när hubben är i drift ska man återkomma till om och hur en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare.

- Det är beklagligt att Regeringskansliets beslut om elmarknadshubb och ny marknadsmodell dragit ut på tiden, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsfrågor hos Energiföretagen. I flera år har aktörerna på marknaden befunnit sig i ovisshet utan klara besked om regeringens genomförande av det lagförslag som Energimarknadsinspektionen presenterade 2017. Det har lagts åtskilliga resurser, både personella och materiella, av såväl Svenska kraftnät som aktörerna i branschen. Den senaste budgetpropositionen ger dessvärre tvetydiga besked om framtiden och även om Svenska kraftnät nu pausar sitt arbete har vi fortsatt frågan hängandes över oss: Vad ska hubben omfatta och vilken marknadsmodell ska vi ha på sikt?

Ur: Prop.2020/21:1 Utgiftsområde21 (s. 34): "Regeringens arbete för att utveckla elmarknaden är viktigt för den ökade elektrifieringen av samhället. Regeringen har under en längre tid arbetat för att öka kund-aktiveten på elmarknaden. En del av detta arbete är att förenkla informations-hanteringen av elkundernas uppgifter som rör avtal och elförbrukning. Fokus för regeringens arbete är att få en elmarknadshubb för informations-och datautbyte på elmarknaden på plats och att säkerställa en säker driftstagning av hubben inom en snar framtid. Regeringen avser därför att återkomma med en proposition under 2021 med förslag till reglering av elmarknadshubben. När elmarknadshubben är i drift åter-kommer regeringen när det gäller om och hur reformen med en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare."

Är du inte inloggad? Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se