Vattenkraftsproduktion

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 300 Megawatt. Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning producerar omkring 65 TWh el. Vattenfall är Sveriges absolut största vattenkraftproducent.

Svensk vattenkraft producerar omkring 65 TWh (Terawattimmar =miljarder kilowattimmar) per år. Det är cirka 30 procent mer än hela den svenska industrins elanvändning per år.

De största vattenkraftsägarna i Sverige är Vattenfall (som är i särklass störst), Fortum, Sydkraft Hydropower, Statkraft och Skellefteå kraft.

Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige. Av dem är drygt 200 större, med en effekt på 10 MW eller mer. Störst är Harsprånget i Lule älv på 830 MW. Där produceras varje år drygt 2 TWh el. Kraftverken i Norrland svarar för 80 procent av vattenkraftsproduktionen i Sverige. Resten kommer från de kraftverk som finns i Svealand och Götaland. Den installerade effekten i landet är cirka 16 300 MW.

Så sker produktionen

Vattenkraft bygger på ett naturligt kretslopp där vatten avdunstar från haven och faller som regn eller snö över land. Det smälta vattnet och regnvattnet rinner sedan nedåt mot vattendragen där vattenkraftverken finns. Själva elproduktionen i ett vattenkraftverk sker då vatten strömmar genom kraftverkets turbiner som börjar rotera. Den roterande turbinen driver i sin tur en generator, som omvandlar energin i vattnet till el. Avgörande för hur mycket el som kan produceras är hur stor fallhöjden är, och hur mycket vatten som passerar turbinen.

Vattenmagasin lagrar energin       

För att öka fallhöjden och för att kunna lagra vatten byggs dammar. Dammarna skapar stora vattenmagasin som gör det möjligt att anpassa elproduktionen efter säsong och samhällets behov av el. I en del magasin kan vatten lagras under flera år. Det största vattenmagasinet i Sverige är sjön Vänern.

En av vattenkraftens främsta fördelar är att den snabbt kan anpassas efter hur efterfrågan på el ökar eller minskar. Vattenkraftproduktionen kan också anpassas efter snabba förändringar i annan elproduktion, framför allt från vindkraft och solkraft. Mångsidigheten gör vattenkraften till en viktig resurs i elproduktionssystemet.

Vattenkraften stor i Norden

Norge och Sverige är två av de nationer som använder och producerar mest vattenkraft i Europa. Andelen vattenkraft av den totala produktionen är mycket hög i Norge och hög i Sverige. Ett normalår producerar Norge 132 TWh el från vattenkraft. Den årliga produktionen i Sverige är normalt 65,5 TWh i genomsnitt. Finland har 12 TWh vattenkraft under ett normalår, medan Danmark i princip saknar vattenkraft.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se